Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1861-1874

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2170


TEKNOLOJİK İŞSİZLİK KAYGISININ ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MUSTAFA ÇAĞRI PEHLİVANOĞLU, MUSTAFA EMRE CİVELEK, EMRE EYMÜR

Bu araştırmada teknolojik işsizlik kaygısının örgütsel sinizm üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma verisi anketler aracılığıyla toplanmıştır. Ölçeklerin geçerliğini sağlamak için temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Güvenilirliği değerlendirmek için Cronbach alfa değerleri hesaplanmıştır. Araştırma hipotezleri yapısal eşitlik modelleme yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda toplam dokuz hipotezden beş tanesi desteklenmiştir. Teknolojik İşsizlik Kaygısının Örgütsel Sinizm üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu ampirik olarak kanıtlanmıştır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, teknik beceri eksikliğinin örgütsel sinizmin hiçbir boyutu üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur; sürekli teknolojik gelişmeler örgütsel sinizmin tüm boyutları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir; yıkıcı teknolojik gelişmelerse örgütsel sinizmin duygusal ve bilişsel boyutları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Örgütsel sinizm ile çeşitli kavramlar arasındaki ilişkiler yıllardır araştırılan konular olsa dahi bu özgün araştırma teknolojik işsizlik kaygısı çerçevesinde örgütsel sinizmin nasıl etkilendiğini inceleyerek alan yazınına katkı sağlamaktadır. Araştırma bulguları, teknolojik işsizlik kaygısının olumsuz sonuçlarını azaltmak için ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Teknolojik İşsizlik Kaygısı, Teknolojik İşsizlik, Örgütsel Sinizm, Dijital Ekonomi.

THE EFFECT OF TECHNOLOGİCAL UNEMPLOYMENT ANXİETY ON ORGANİZATİONAL CYNİCİSM

In this research, the effect of technological unemployment anxiety on organizational cynicism has been examined. To collect data questionnaires were utilized. Principal component analysis was employed to ensure the validity of the scales. Cronbach alpha values were calculated to evaluate reliability. The hypotheses were tested by using structural equation modelling method. As the result of the analyses performed, out of nine hypotheses, five of them were supported. It has been empirically proven that Technological Unemployment Anxiety has positive effect on Organizational Cynicism. According to the findings of the analyses, lack of technical skill does not have a direct effect on any dimensions of organizational cynicism; incremental technological improvements have a direct effect on all dimension’s organizational cynicism; technological disruption has a direct effect on affective and cognitive dimensions of organizational cynicism. Although the relationship between organizational cynicism and various theoretical concepts are subjects that have been researched for years, this original research adds to the literature by investigating how organizational cynicism is affected within the framework of technological unemployment anxiety. The study's findings demonstrated the need for additional research to diminish the negative consequences of technological unemployment anxiety.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Technological Unemployment Anxiety, Technological Unemployment, Organizational Cynicism, Digital Economy

Tam Metin 212

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.