Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 949-968

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1118


TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POLİTİKALARI

SEFA ÇETİN, EROL TURAN, ERGİN BAYRAKDAR

Güneş enerjisi konusu geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. Tarihsel süreç içerisinde ilk zamanlardaki bakış açısı enerji ihtiyacının karşılanması üzerine iken daha sonraları bu konudaki yoğunlaşmanın enerjiye sahip olma ve bunu bir güç aracı olarak görme üzerine oluştuğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı güneş enerjisi bakımından dünyanın ve Türkiye’nin genel bir değerlendirmesinin yapılarak Türkiye’nin neden acilen güneş enerjisi kaynaklarını harekete geçirme yönünde çalışmalarını derinleştirilmesi gerektiğinin açıklanmasıdır. Çalışmanın temel problematiği, güneş enerjisinde Türkiye niçin beklenen hamleyi on yıllar boyunca bir türlü yapamamaktadır sorusu üzerine kurgulanmıştır. Bu makalede hem kalitatif hem de kantitatif verilerden faydalanılmıştır. Çalışmada önce çeşitli kaynaklardan derlenen sayısal veriler sunulmuş ardından bu veriler yorumlanarak çıkarım yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Enerji, Yenilenemez Enerji, Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi

SOLAR ENERGY POLICIES OF TURKEY

Solar energy maintains still importance as it was in the past. Historical process courses, previously is on meeting the energy need, then it can be said that the concentration on this subject is about having energy and seeing it as a tool of power. The purpose of this study, in terms of making the world's solar energy and Turkey's overall assessment of the immediate cause of solar energy resources in Turkey is to express the need to deepen its efforts to mobilize. The main problematic of study, why solar energy in Turkey is not expected to move over the decades it has been built on a kind of question. In this study, both qualitative and quantitative data are used. Firstly, it presented numerical data compiled from various sources then this data is interpreted and inferred.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Energy, Non-Renewable Energy, Renewable Energy, Solar Energy,

Tam Metin 1

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.