Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 91-110

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.871


ÇALIŞAN SESSİZLİĞİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ALPER GÜRER, NEVİN DENİZ

Çalışanların örgütleriyle ilgili konularda duygu, düşünce ve görüşlerini açıklamayarak sessiz kalma davranışlarını içeren çalışan sessizliği örgütlere önemli zararlar vermekte ve bu nedenle de örgütlerde istenmeyen bir davranış olarak görülmektedir. Çalışan sessizliğini açıklamayı ve çalışanların demografik özellikleri ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan çalışma, kamu sektörü ve özel sektörde çalışan 700 kişi ile gerçekleştirilen anket sonuçlarının oluşturulan hipotezler doğrultusunda analiz edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan çalışanların çalışan sessizliği davranışlarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, cinsiyet, eğitim, yaş, medeni durum, toplam çalışma süresi, kurumda çalışma süresi, idari görev durumu değişkenlerinin çalışan sessizliğinin alt boyutlarının düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çalışan Sessizliği, Demografik Faktörler, Sessizlik İklimi, Çalışan Sessizliğinin Boyutları, Çalışan Sessizliğinin Sonuçları.

AN INVESTIGATION OF EMPLOYEE SILENCE IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

Employee silence, which contains not disclosing emotions, thoughts and opinions related to employees’ organizations and remaining silent, harm to organizations and therefore seen as undesirable behavior in organizations. The study aimed to reveal the relationship between employees’ silence and the demographic characteristics of emploees. The study was conducted by analyzing the results of the survey which conducted with 700 people working in public and private sectors in line with the hypotheses formed. T-test and one-way analysis of varience (ANOVA) were used to determine whether the employees differ according to their demographic characteristics, who participated in the study. According to research findings, it was determined that gender, education, age, marital status, total working time, working time in the institutioan, administrative duty status showed statistically significant differences in the level of subscale of employee silence.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Employee Silence, Demographic Factors, Silence Climate, Dimensions of Employee Silence, Results of Employee Silence.

Tam Metin 897

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.