Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 3  Sayfa: 1-37


İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ MARKA YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ: TEPE HOME ÖRNEĞİ

ADEVİYE KARAKÖSE, ERİMAN TOPBAŞ

Araştırmada, işletmelerdeki halkla ilişkiler uygulamalarının marka yönetim sürecindeki rolü, Tepe Home işletmesi esas alınarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı, halkla ilişkiler uygulamalarının marka yönetim sürecindeki rolünü ve önemini irdelemektir.

Araştırmanın evrenini, Tepe Home işletmesinde görev yapan halkla ilişkiler bölümü çalışanları ile Tepe Home müşterileri; örneklemini ise 400 tüketici oluşturmaktadır. Araştırmada tüketici örneklemi % 95 güven aralığında, % 5 hata payı ile 384 olarak hesaplanmıştır. Toplam 420 tüketiciye ulaşılmış ve 400 tanesinin verileri değerlendirmeye alınmıştır.

Araştırmanın verileri, halkla ilişkiler birimi yönetici ve çalışanları için yapılandırılmış görüşme formu, tüketiciler için ise anket formu (Cronbach's Alpha: 0,895) yardımlarıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik formüllerden yararlanılmıştır.

Araştırmada, Tepe Home işletmesindeki halkla ilişkiler uygulamaları ile marka yönetim süreci arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Marka, Marka Yönetimi, Marka Yönetim Süreci

THE ROLE OF PUBLİC RELATİONS APPLİCATİONS İN PRİVATE BUSİNESS ENTERPRİSES İN THE BRAND MANAGEMENT PROCESS: TEPE HOME CASE

In the research, the role of public relations practices in private business enterprises in the brand management process has been examined on the grounds of “Tepe Home” case. The aim of this study is to examine the concept of public relations and the role and importance of public relations practices.

While staff of public relations department in Tepe Home company and customers of Tepe Home constitute population of the research, 400 customers constitute the sample. Consumer sample has been calculated as 384 at 95 percent confidence interval. Survey sheets have been applied to total 420 consumers; however 400 of them have been evaluated.

In the research, interview questions have been used for manager and staff of public relations department; on the other hand, survey sheets have been used for consumers. (Cronbach's Alpha: 0,895) It has been used descriptive statistical formulas in the analysises.

In the research, it has been come to the conclusion that there is significant relationship between public relations applications in Tepe Home and brand management process.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Relations, Public Relations Applications, Brand, Brand Management, Brand Management Process

Tam Metin 848

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.