Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 2  Sayfa: 47-78


TÜKETİCİ – TÜKETİCİ ETKİLEŞİMİNİN, TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA SONRASI MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

BURCU SAVAŞ, GÜLAY GÜNAY(SOS HİZ)

İnsanlığın var olmasıyla beraber başlayan tüketim süreci yaşamın devamlılığı için gerekli bir araç iken, modern dünyada yaşamın en önemli amacı haline gelmiştir. Ancak, sınırlı sayıda gelire sahip tüketiciler, mal ve hizmet satın alma sürecinde akılcı kararlar vermek istedikleri için önemli ve güvenilir kaynak olarak, daha önce aynı mal veya hizmeti kullanmış olan diğer tüketicilerin tecrübe ve önerilerinden yararlanmaktadırlar. Bu nedenle tüketicileri gelirden sonra etkileyen en büyük unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin diğer tüketicilerle olan etkileşimlerini ve diğer tüketicilerle olan etkileşimleri sonucunda satın aldıkları mal veya hizmetlerden memnuniyet düzeylerini belirlemektedir. Araştırmanın örneklemini Kastamonu’da yaşayan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 800 tüketici oluşturmaktadır. Çalışmada demografik bilgi formu, tüketicilerin diğer tüketicilerle
etkileşimini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Tüketici – Tüketici Etkileşimi Ölçeği (TT – E)” ve “Tüketim Davranışlarını Etkileyen Unsurlar Formu”, Erciş vd. (2007) tarafından geliştirilen “Tüketici Satın Alma Davranışı Faktörleri” ölçeği kullanılmıştır. Tüketici – tüketici etkileşim ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğini belirlemek için öncellikle açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmış, yapılan analizler doğrultusunda TT – E’nin tüketicilerin satın alma sonrası memnuniyet düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tüketici – Tüketici – tüketici etkileşiminin tüketicilerin satın alma sonrası memnuniyet düzeyleri üzerinde
etkisi olduğu ortaya konulmuştur (p<0.001).

Anahtar Kelimeler (Keywords): tüketici, tüketim, tüketici – tüketici etkileşimi, tüketici memnuniyet, satın alma sonrası memnuniyet

CONSUMER TO CONSUMER INTERACTİON EFFECTS ON CONSUMER POST-PURCHASE SATİSFACTİON

From the beginning of the human life, while consumption process was an essential tool for the continuity of life, it has become the most important goal in the modern life. But, because of the limited income, consumers have to give rational decision and they have to use their income to increase their life quality. Therefore, consumers can do these rational decisions with experienced and proposal of people who have used the same goods and services. So far, after income it has seen the

biggest factor which effects consumers’ behavior. The aim of this study investigated consumer interaction with other consumer and how effects the consumer to consumer interactions on consumer post purchase satisfaction. The sample of the study consists of consumers who live in

Kastamonu. A total of 800 consumers (with an approximate 80.0 percent participation rate) are participated in the study on a voluntary. Data were collected through a demographic information form, “consumer – to – consumer interaction scale” developed by researchers to determine

the consumers interaction with other consumers, “factors affecting consumer behavior questionnaire” and “consumer buying behavior factors scale” (Erciş et al. 2007).

The structural validity of the consumer to consumer interaction scale was investigated by exploratory and confirmatory factor analysis. According to the analysis, correlation and hierarchical regression

analysis was used to determine the effects of consumers’ post-purchase satisfaction levels. The results observed that consumer to consumer interaction has an impact predictors of consumers’ post-purchase satisfaction levels(p<0.001).

Anahtar Kelimeler (Keywords): consumer, consumption, consumer to consumer interaction, consumer satisfaction, post-purchase satisfaction

Tam Metin 1002

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.