Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1773-1790

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2146


TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK KONULU TEZLERİN ANALİZİ

CAHİDE KİBAROĞLU, SERKAN KOŞAR

Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2000-2021 yıllarında, eğitim/öğretim ve istihdam/istihdam edilebilirlik konularında yapılan tezlerin kapsamlı, bütüncül analizini yapmaktır. Bu çalışmada içerik analizinin betimsel içerik analizi yöntemiyle kategorik çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın evrenini YÖK Ulusal Tez Merkezinde erişime açık 2000-2021 yılları arasındaki eğitim/öğretim ve istihdam/istihdam edilebilirlikle ilgili, örneklemi belirlenen ölçütlere uyan Türkiye’de yapılan 55 tez oluşturmaktadır. Verileri toplamak için Eğitim/Öğretim ve İstihdam/İstihdam Edilebilirliğe İlişkin Yapılan Tezleri İnceleme Formu oluşturulmuştur. Toplanan veriler Excel programıyla özet tablolar oluşturularak, grafikler yapılarak analizler tamamlanmış; kategorilerin frekansı verilmiştir. Tezler değerlendirildiğinde konunun devlet üniversitelerinde, eğitim bilimleri anabilim dalında, 2011 yılından sonra ve yüksek lisans tezi olarak çokça çalışıldığı; örneklem bölgelerinin belirtilmediği, nicel araştırma yönteminin, kurumsal veri setlerinin ve anketin kullanıldığı, örneklem belirleme yönteminin belirtilmediği ancak ikinci olarak evrenin tamamı ve ulaşılabilir örnekleme yöntemlerinin tercih edildiği, istatistiksel analiz yöntemi çoğunlukla belirtilmezken bunu betimleyici ve çıkarımsal istatistiki analizle çıkarımsal istatistiki analizin takip ettiği, yüzde ve frekansın kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışma sonucunda konuyla ilgili gelecekte yapılabilecek çalışmalarda örneklem bölgesinin çeşitlendirilmesi, araştırma yönteminde, veri toplama araçlarında ve analizinde çeşitlemeye gidilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Eğitim, İstihdam, İstihdam edilebilirlik, Üniversite, Betimsel içerik analizi

ANALYSİS OF THESES ON EDUCATİON, EMPLOYMENT AND EMPLOYABİLİTY İN TÜRKİYE

The study aims to conduct a comprehensive, holistic analysis of theses on education/training and employment/employability in Turkey from 2000-2021. This study used the descriptive content analysis method of content analysis and the categorical analysis technique; its population contains 55 theses on education/training and employment/employability between 2000-2021, open to access in the National Thesis Center of the Council of Higher Education (CoHE), 55 theses whose sample meets the criteria conducted in Turkey. A Theses Review Form on Education/Training and Employment/Employability was created to collect the data, the data were analyzed by creating summary tables and graphs with Excel, and the categories' frequencies were given. After evaluating the theses, it was seen the subject was widely studied in state universities' educational sciences departments after 2011 as master's theses; sampling regions were not specified, quantitative research method, institutional data sets, and questionnaires were used, the sampling method was not specified, but secondly, the whole universe and accessible sampling methods were preferred, statistical analysis method was mostly not specified, followed by descriptive and inferential statistical analysis and inferential statistical analysis, percentage and frequency were used. As a result, diversifying the sampling area, research method, data collection tools, and analysis in future studies is recommended.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Education, Employment, Employability, University, Descriptive content analysis

Tam Metin 202

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.