Yıl: 2014  Cilt: 49  Sayı: 2  Sayfa: 50-71


ERİLLİK/DİŞİLLİK (HOFSTEDE) BAĞLAMINDA İRAN İLE TÜRKİYE’NİN YÖNETİM KÜLTÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ENVER AYDOĞAN, GHADER ZEMESTANI

Bu araştırmada Hofstede’in kültür boyutlarından olan, Erillik/Dişillik boyutunu kullanarak, İran ile Türkiye’nin yönetim kültürlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırma, Türkiye’nin Ankara şehrinde olan Gazi, Hacettepe ve Ankara üniversitelerinde eğitim almakta olan İran ve Türkiye uyruklu öğrencileri arasından tesadüfi yolla ulaşılan 200 öğrenci arasında uygulanmıştır. Anket formlarının geçerli olması için bu üç üniversiteden aynı oranda İran ve Türkiye uyruklu öğrenci ve aynı oranda kadın ve erkek öğrencinin katılmasına çalışılmıştır. Araştırmada veriler anket yöntemini kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiş ve verilerin analizinde Tek Örneklem t-Test analizi, Bağımsız Örneklem t-Testi ve Korelasyon Analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre İran ve Türkiye toplumlarında Hofstede bağlamının “Dişillik” düzeyi hakimdir. Ayrıca İran ve Türk toplumlarında “Erillik/Dişillik” düzeyi ile “Yönetim Kültürlerinin” ilişkisi vardır. Son olarak bu araştırmada İran ile Türkiye’nin “Erillik/Dişillik” düzeylerinin ve “Yönetim Kültürlerinin” farklı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Erillik, Dişillik, Yönetim Kültürü, Kültürel Farklılaşma

COMPARING OF IRAN AND TURKEY’S MANAGEMENT CULTURE DEPENDING ON FEMANIN/MASCULINE DIMENSION OF HOFSTEDE

In this paper, Iran and Turkey’s Management Culture has been compared, using masculine and femenine size, and existed Hofstede culture size. The research has been done on 200 students with Iranian and Turkish natinality and who are studying in universities of Ankara city included Gazi, Hacettepe and Ankara universities. To make the survey admissible, we selected same ratio of Iranian and Turkish students and same ratio of male and female students. In this research, we used questionnair method. We analysis collected data using SPSS program. In given analysis One sample t-Test analysis, Independent Sample t-Test and Correlation Analysis have been used. According to findings in the research, in Iranian and Turkish societies at Hofstede dependance “Femininity” level in dominante. Besides, In Iranian and Turkish society level of “Femininity / Masculinity” and “Management Culture” has relation. Finally in this research, it has been discovered that in Iran and Turkey’s level of “Femininity / Masculinity” and “Management Culture” are not different.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Masculine, Feminine, Management Culture, Cultural Differences

Tam Metin 788

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.