Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1321-1341

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2113


BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM SAĞLIK PERSONELLERİNDE TÜKENMİŞLİK VE MESLEKİ DOYUMUN ÖLÇÜLMESİ

ÖZLEM ÇOPAR, İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, BORA GÖKTAŞ

Bu çalışmada yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personellerinin aşırı iş yükü altında uzun süre çalışmalarından ve aynı zamanda yakın tedavi ve takip gerektiren hastaların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşadıkları stresten kaynaklanan mesleki tükenmişliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yoğun bakım sağlık çalışanlarında artan tükenmişlik, iş veriminin, iş doyumunun ve bakım kalitesinin azalmasına aynı zamanda sağlık bakım maliyetinin artmasına neden olduğundan, tükenmişliğin mesleki doyuma olan etkisinin belirlenmesi araştırmanın amacı ve hedefidir. Kesitsel tipte yapılan araştırma Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan sağlık personellerine uygulanmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “Mesleki Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Anketler sonucu verilen yanıtlar, araştırmacılar tarafından SPSS 15.0 programına girilerek analiz edilmiştir. Ankete katılan 42 katılımcıdan, %69’u Hemşire (n=29), %14,3’ ü Klinik Destek Personeli (n=6), %11,9’i Doktor (n=5), %4,8’i Sağlık Memurudur (n=2). MTÖ’ ye göre araştırmaya katılanların “Duygusal Tükenme” ortalamaları 20, “Duyarsızlaşma” ortalamaları 14,28, “Kişisel Başarıda Düşme” ortalamaları ise 17,54 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, yoğun bakımda çalışma süreleri, yoğun bakımda çalışma saatleri, fazla mesai yapma ve aylık gelirleri ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Katılımcıların cinsiyet, eğitim seviyeleri, medeni durumları, yoğun bakımda çalışma süreleri, yoğun bakımda çalışma saatleri ve fazla mesai yapma durumları ile mesleki doyumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Çalışanların kişisel başarı puanının yüksek olması, mesleki doyumlarını olumlu yönde etkilemektedir. Araştırma sonuçları, konu ile ilgili mevcut bilimsel literatürü destekler niteliktedir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yoğun Bakım Sağlık Personelleri, Tükenmişlik, Mesleki Doyum

MEASUREMENT OF BURNOUT AND OCCUPATIONAL SATISFACTION IN BİLECİK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL INTENSIVE CARE HEALTHCARE PERSONNEL

In this study, it was aimed to investigate the occupational burnout of health personnel working in intensive care units caused by long-term work under excessive workload and stress they experience in meeting the treatment and care needs of patients requiring close treatment and follow-up. The aim and purpose of the research are to determine the effect of burnout on occupational happiness and satisfaction, since increased burnout in intensive care healthcare workers causes a decrease in work efficiency, job satisfaction and quality of care, as well as an increase in health care costs. The cross-sectional study was applied to the health personnel working in the Intensive Care Units of Bilecik Training and Research Hospital. In this study, "Personal Information Form", "Maslach Burnout Scale" and "Vocational Satisfaction Scale" were used as data collection tools. The answers given as a result of the questionnaires were analyzed by the researchers by entering the SPSS 15.0 program. Of the 42 participants who participated in the survey, 69% were Nurses (n=29), 14.3% were Clinical Support Staff (n=6), 11.9% were Doctors (n=5),4.8% were Medical Officer (n=2). According to MBS, the mean of Emotional Exhaustion of the participants was 20, the mean of Depersonalization was 14.28, and the mean of Decline in Personal Achievement was calculated as 17.54. No statistically significant relationship was found between the participants' age, gender, number of children, duration of work in the intensive care unit, working hours in the intensive care unit, working overtime and monthly income, and emotional exhaustion, depersonalization and personal achievements. No significant relationship was found between the participants' gender, education level, marital status, working hours in the intensive care unit, working hours in the intensive care unit, working overtime and their professional satisfaction. The high personal achievement score of the employees positively affects their professional satisfaction. The results of the research support the current scientific literature on the subject.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Intensive Care Health Personnel, Burnout, Occupational Satisfaction.

Tam Metin 213

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.