Yıl: 2014  Cilt: 49  Sayı: 2  Sayfa: 112-135


YEREL YÖNETİMLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIKLARI YOZLAŞMA VE ETİK SORUNLARININ DENETİM BOYUTU

M. AKİF ÖZER, EMRAH ERDEM

Günümüzde tüm dünyada merkezi ve yerel yönetimler için yeni yönetim anlayışları gündeme gelmektedir. Yeni kamu yönetimi ve yönetişim anlayışları bu süreçleri şekillendirmektedir. Artık özellikle yönetişim ilkeleri, yönetim sisteminde etkinlik ve verimlilik sağlanabilmesi için yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yerel yönetimlerin etkin ve verimli olması, halka en yakın hizmet üreten birimler olması açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Günümüzde yerel yönetimlerin etkinliği özellikle denetlenemeyen etki dışı davranışların artmasıyla çok düşmüştür. Bu durum doğrudan halkın yaşam standardını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, yönetişim bakış açısıyla yerel yönetimlerde görülen etik dışı davranışların nasıl engellenebileceği tartışılacaktır. Yönetişimin özellikle hesap verebilirlik, açıklık, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri, yerel yönetimlerde denetim sürecini şekillendirebilir. Bu alanda denetim yapan kuruluşlar, söz konusu ilkeleri, uygulamaları denetleyerek hayata geçirebilirler. Çalışmada bu tezi desteklemek üzere önce yerel yönetimlerin kavramsal çerçevesi belirlenecek ardından yerel yönetimlerde yozlaşma sorunları incelenecektir. Bu sorunlar kapsamında etik dışı davranışların yeri araştırılacaktır. Yozlaşma sorunları yapısal ve işlemsel olarak iki kapsamda ele alındıktan sonra yerel yönetimlerde etik dışı davranışların önlenebilmesi için neler yapılabileceği sorgulanacaktır. Bu doğrultuda Türkiye’deki denetim birimlerinin yeniden yapılandırılması gereği vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yerel Yönetim, Etik, Yozlaşma, Denetim, Etkinlik

AUDİT DİMENSİON OF CORRUPTİON AND ETHİCS PROBLEMS THAT LOCAL GOVERMENT FACED

Today, the central and local governments all over the world are on the agenda for the new management approaches. New public administration and governance are shaping these processes. In particular, governance principles has been extensively used in order to ensure effectiveness and efficiency in the the management system. To be effective and efficient ofg local governments is very important in terms of the public to the nearest service generating units. Today, the effectiveness of local governments, especially the increase in uncontrollable behaviors influence is very fallen. This is a direct negative impact on the standard of living of the people. In this study, from the perspective of governance, how unethical behaviorprevented in local governments will be discussed. Governance principles,, especially accountability, openness, transparency and accountability can shape the audit process in local governments. Organizations carrying out the audit in this area, can implement the principles by checking applications. In the study to support of this thesis, before the conceptual framework of the local governments will be determined then examined the problems of corruption in local government. Where unethical behavior within the scope of these problems will be investigated.After corruption structural and operational issues have been addressed in two context what can be done to prevent unethical behavior in local government questioned.In this direction due to the restructuring of Turkey's audit units will be highlighted.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Local Government, Ethics, Corruption, Audit, Efficiency

Tam Metin 784

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.