Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3068-3082

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2134


ETİK LİDERLİK, ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BİLSAY KAYA, CEYHAN CIGDEMOGLU, AYŞE ASLI YILMAZ, ŞULE TUZLUKAYA

Liderlik vasıfları ile çalışanlarına liderlik eden okul yöneticileri, öğretmenlerde aidiyet duygusunu ve motivasyonu arttırarak, öğrencilerin daha başarılı eğitim almalarına da katkı verir. Özellikle okul yöneticilerinin karar verirken ve uygularken etik ilkelere bağlı kalması, paydaşlarına rol model oluşturacak bir liderlik anlayışı benimsemeleri, kurumsal saygınlığı da beraberinde getirebilecektir. Bu kapsamda çalışmanın temel amacı; algılanan etik liderlik, örgütsel sinizm ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin ortaya konması ve örgütsel sinizmin, algılanan etik liderlik düzeyi ile iş doyumu arasındaki ilişkide aracılık rolünün tespit edilmesidir.  Nicel araştırma yaklaşımlarından kesitsel tarama yöntemi kullanılmış, Türkiye’nin İzmir ilinde bulunan çeşitli okul ve kademelerde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinden 1365 katılımcıdan veri toplanmıştır. Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu algılanan etik liderliğin iş doyumu üzerindeki anlamlı etkisini yitirmediğini, örgütsel sinizmin ise iş doyumu üzerindeki etkisinin devam ettiği saptanmış olmasıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Etik Liderlik, Örgütsel Sinizm, İş Doyumu, Eğitim Kurumları, Okul Yöneticileri

THE RELATİONSHİP BETWEEN ETHİCAL LEADERSHİP, ORGANİSATİONAL CYNİCİSM, AND JOB SATİSFACTİON: A RESEARCH ON TEACHERS

School administrators, who lead their employees with leadership qualities, contribute to students' more successful education by increasing the sense of belonging and motivation in teachers. School administrators' adherence to ethical principles while making and implementing decisions, adopting a leadership approach that will create a role model for their stakeholders, can also bring corporate respectability. In this context, the main purpose of the study is to reveal the relationships between perceived ethical leadership, organizational cynicism, and job satisfaction and to uncover the mediating role of organizational cynicism in the relationship between perceived ethical leadership level and job satisfaction. One of the quantitative research approaches, the cross-sectional screening method was used, and data were collected from 1365 participants from teachers and school administrators working in various schools and levels located in Izmir province of Turkey. The most remarkable finding of the study is that perceived ethical leadership has not lost its significant effect on job satisfaction, while it has been found that the effect of organizational cynicism on job satisfaction continues.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ethical Leadership, Organizational Cynicism, Job Satisfaction, Educational Institutions, School Administrators

Tam Metin 210

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.