Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 857-873

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1136


MORPA KAMPÜSÜN ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMINA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SERAP TÜFEKÇİ ASLIM, HÜSEYİN ÇEVİK

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda Morpa Kampüs’ün öğrenme/öğretme ortamına yönelik etkinlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örnekleme kullanılarak belirlenen okullardan, gönüllülük esasına göre seçilen 16 Morpa Kampüs kullanıcısı öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların Morpa Kampüs ile ilgili görüşlerini almak amacıyla açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmış ve uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına  göre Morpa Kampüs’ün Milli Eğitim Bakanlığının temel kazanımlarıyla uyumlu olduğu, tema ve konu sıralamasının örtüştüğü ve konuların aşamalılık ilkesine uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca görsel ve işitsel ögelerin, konuların akılda kalıcılığını kolaylaştırdığı görülmüştür. Konuları yüzeysel ele alması ve derinlemesine bilgi vermemesi ve bilimsel araştırma becerisine katkısının yetersizliği dezavantaj olarak belirlenirken, dersin içeriğini zenginleştirmesi, öğrenciler açısından anlaşılır olması avantajları olarak belirlenmiştir. Morpa Kampüs’ün öğrencilerin ilgisini çektiği, motivasyonu ve katılımı artırdığı, dersleri eğlenceli hale getirdiği, zor kazanımların gerçekleştirilmesinde öğretmenlere katkı sağladığı bulgular arasındadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Morpa Kampüs, e-öğrenme, öğrenme-öğretme ortamı

EVALUATE THE ACTIVITIES OF LEARNING ENVIRONMENT THAT MORPA CAMPUS PRESENTED IN TERMS OF CLASROOM TEACHERS OPINIONS

In this study, it has been aimed to evaluate the effects of Morpa campus on learning/teaching environments in terms of clasroom teachers’ opinions. Qualitative research method has been used for  data collection, analysis and interpretation this research. The study group of the research was composed of 16 Morpa Campus user teachers who were selected on a volunteer basis from the schools that were chosen by using typical case sampling which is among the purposeful sampling methods. In order to attain the views of the participants on Morpa Campus open-ended semi-structured interview questions were prepared and applied. The attained data were analysed via descriptive analysis. According to the research results it was seen that Morpa Campus is compatible with the basic outcomes of Ministry of National Education, that the theme and subject alignment overlaps and the subjects are appropriate for the principle of progressivity. Moreover, it was seen that visual and audio components have eased the memorability of the subjects. The disadvantages of Morpa Campus was seen as  approaching the topics superficially and not providing in in-depth knowledge and little contribution  to  scientific research skills  whereas using a language that children can understand and enriching the content of the lesson were seen as the advantages. It has been stated that it has attracted the attention of students, increased students’ motivation and participation as well as it has made lessons enjoyable and has contributed to  teachers in teaching difficult acquisitions to the students.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Morpa campus, e-learning, learning-teaching environments

Tam Metin 1

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.