Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 828-840

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1103


SIĞINMACI VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERDE SOSYAL DIŞLANMA VE ÇETELEŞME

ALİ FUAT ERSOY, NİLAY TURAN

Bu araştırma, sığınmacı ve göçmen öğrencilerin yaşadıkları ya da yaşamaları muhtemel olan sosyal dışlanma ve çeteleşme sorununu ortaya koymak ve sorunu okul sosyal hizmeti kapsamında değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Karabük Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’den yararlanan 7-20 yaş aralığında Türkiye’de öğrenim gören ya da bir dönem görmüş olan 16 öğrenci araştırma örneklemine alınmıştır. Öğrencilerle yüz yüze görüşme yapılarak araştırma verileri toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin okullarda yaşadıkları sosyal dışlanma ve çeteleşme olguları analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, sığınmacı ve göçmen öğrencilerin okullarda öğretmenleri tarafından ayrımcı tutumlara maruz kaldıkları, akademik başarı konusunda desteklenmedikleri, görmezden gelindikleri, arkadaşları tarafından ise etiketleyici ve yargılayıcı tavırlarla karşılandıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçların sığınmacı göçmen öğrencileri devamsızlık yapmaya, akademik başarıya duyarsız olmaya ittiği görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin sorunları çözmede okullarda rehberlik servislerinin yetersiz kaldığı, uyuma yönelik faaliyetlerin yürütülmediği, çocukların rehberlik servisinden ve okullarda yer alan psikolojik danışmanların varlığından haberdar olmadığı gözlenmiştir. Sorunların çözümüne yönelik sığınmacı ve göçmen öğrencilerle ilgili farkındalık yaratılmalı sadece sorunu yaşayan sığınmacı ve göçmen çocuklar değil, okuldaki personel, öğrenciler ve veliler de bilgilendirilmelidir. Uyum programları ve sorunların çözümüne yönelik yollar izlenerek okullarda bulunan rehberlik servisleri farklı meslek elemanlarınca (sosyal çalışmacı, psikolog) desteklenmeli ve okul sosyal hizmeti birimleri oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Dışlanma, çeteleşme, sığınmacı, sosyal uyum.

SOCIAL EXCLUSION AND GANGS IN ASYLUM SEEKER AND IMMIGRANT STUDENTS

This study was carried out with the aim of revealing the problem of social exclusion and mobbing which is likely to live or live in asylum seekers and immigrant students and to evaluate the problem within the scope of school social services. For this purpose, Karabük Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM) to take advantage of studying in Turkey in the 7-20 age range, or who has seen a period of 16 students were taken to study sample. Research data were collected by face to face interviews with the students. In the study, social exclusion and mobbing cases of students in schools were analyzed. According to the results obtained from the research, it was determined that asylum seekers and immigrant students were exposed to discriminatory attitudes by their teachers in schools, they were not supported for academic achievement, they were ignored and they were met by their friends with labeling and judgmental attitudes. These results showed that the asylum-seeker immigrant students were absent and to be insensitive to academic achievement. According to the findings, it was observed that the guidance services were insufficient in the schools, the activities were not carried out in the schools, the children were not aware of the guidance services and the psychological counselors in the schools. Awareness should be raised about asylum seekers and immigrant students for the solution of the problems, not only the refugees and immigrants living in the problem, but also the staff, students and parents at the school. Guidance services in schools should be supported by different professions (social workers, psychologists) and school social service units should be established by following the paths for adaptation programs and solving problems.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social exclusion, gangs, refugee student, social cohesion

Tam Metin 2

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.