Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1126-1138

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1028


SİYASAL İNOVASYON VE TÜRKİYE

GÜLSEN KAYA OSMANBAŞOĞLU

Siyasal inovasyon, (siyasi inovasyon, politik inovasyon ya da siyasal yenilikçilik) olarak tanımlanabilecek kavram, political innovationadı ile uluslararası literatürde kendine farklı anlamlar bulmuş ve yaklaşık son yirmi yıldır kullanılagelmiştir. Ne var ki Türkiye literatüründe siyasal inovasyonu kavramsallaştırma ve Türkiye’de bu kavramın yansımaları konusunda ciddi bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışma, inovasyon ve sosyal inovasyon kavramlarına kısaca değindikten sonra, bir yandan uluslararası literatürde yer alan siyasal inovasyon kavramına ilişkin farkındalık artırırken, bir yandan da farklı siyasal inovasyon perspektiflerini Türkiye siyasetinden örneklerle değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası literatürde temel olarak üç siyasal inovasyon perspektifinin hakim olduğu görülmektedir ki bunlar sırası ile (1) siyasi kurumların yenileşmesi olarak siyasal inovasyon, (2) siyaset yapma yöntemlerinin ve süreçlerin yenileşmesi olarak siyasal inovasyon ve (3) siyasal programların ve politikaların yenileşmesi olarak siyasal inovasyondur. Çalışma, siyasal inovasyonun üç temel çağrışımı baz alınarak yapılacak olan kavramsal analiz üzerinden şekillenecektir.  Türkiye siyaseti örneği, siyasal inovasyona kavramsal açıdan yabancı gibi görünse de aslında fiili olarak siyasal inovasyonun canlı ve süreğen olduğu bir durumu teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): siyasal inovasyon, siyasi inovasyon, kamuda inovasyon, siyasal söylem

POLITICAL INNOVATION AND TURKEY

The concept of political innovation has produced different arguments and findings in the prevailing international literature and has proved to be a topic of much debate over the past two decades. However, existing research on the conceptualization of political innovation and its reflections in Turkish literature are, at present, far from satisfactory. Given the concepts of innovation and social innovation briefly, this study aims to both raise awareness on the concept of political innovation within the wider consideration of international literature, and suggest an assessment with samples from Turkish politics centered on a variety of political innovations. In the existing literature, three basic types of political innovation are observed which are in sequence (1) political innovation as the innovation of political institutions, (2) political innovation as the innovation of politics and political processes (3) political innovation as the innovation of political programs and policies. The conceptual analysis is to be carried out on three basic connotations of political innovation and will be shaped through the innovation of political processes, political approaches, and policies. While Turkish politics may appear to be conceptually unfamiliar with political innovation, Turkey can pose as a vivid and permanent political innovation case.

Anahtar Kelimeler (Keywords): political innovation, public innovation, political discourse

Tam Metin 908

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.