Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 77-90

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.865


TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ

GÜLAY GÜNAY(SOS HİZ), AYBALA DEMIRCI AKSOY

Kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rolleri, aile ve sosyal yaşamdaki toplumsal norm ve değerler ile sahip oldukları haklar ve kaynaklara erişim konusundaki farklılaşmalar, yoksulluk sorununun irdelenmesinde kadın yoksulluğunun önemli bir parametresi olarak kabul edilmektedir. Pek çok çalışmada da kadınların yoksulluğa daha fazla maruz kaldıkları ve sayısal anlamda kadın yoksulluğunun giderek artmakta olduğu belirtilmektedir. Kooperatifler toplumların refah düzeylerinin yükseltilmesinde, sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Kooperatifler; özellikle kadın yoksulluğunun azaltmasında, kadınların güçlendirilmesinde, etkinliklerinin arttırılmasında ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasında etkili araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Geniş anlamda ekonomik işbirliği şekli olan kooperatifler, ortak amaçlara ulaşmak isteyen bireylerce oluşturulan bir örgütlenme modelidir. Aynı zamanda, bir ülkedeki sosyal, siyasal ve kültürel değerlerin gelişmesine katkıda bulunan kooperatifler; demokratik hakların kazanımı yanında, bilinçli ve örgütlü bir toplumun oluşumunda da önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu nedenle, kadın kooperatiflerinin, kadın bakış açısına sahip ve kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok amaçlı girişimler olarak kurulması gereklidir. Dolayısıyla kadın kooperatifleri, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetlerini geliştirmek suretiyle ortaklarının sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını olanak sağlamalıdır. Kadınların ilerlemesi ve güçlendirilmesi önündeki engellerin ortadan kaldırılmasında, kadın kooperatifçiliği ulusal ve uluslararası öncelikler arasında yer almalıdır. Bu çalışmada, kadın yoksulluğu kavramı ve kadın kooperatifçiliği ilişkisi ile sürdürülebilir gelişim açısından Türkiye’de kadın kooperatifleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kadın, Kadın yoksulluğu, Kooperatifçilik, Kadın kooperatifçiliği, Sürdürülebilir kadın girişimciliği

WOMEN'S COOPERATIVES IN TURKEY

Gender roles in women and men, social norms and values in family and social life, differences in access to the rights and resources are considered as an important parameter of women's poverty to examine the problem of poverty. In many studies it is stated that women are more exposed to poverty and that women's poverty is increasing in numerical sense. Cooperatives have important responsibilities in ensuring sustainable development and advancements to increasing the prosperity of communities. Cooperatives are considered to be one of the most effective tools in the reduction of women's poverty, the empowerment of women, the enhancement of their effectiveness and the elimination of gender inequality. Cooperatives in the broad sense of economic cooperation form an organization model in which individuals who want to reach common goals are formed. At the same time, cooperatives, which contribute to the development of social, political and cultural values in a country, besides the democratic rights of recovery, it also has an important function in the formation of a conscious and organized society. For this reason, it is necessary for women's cooperatives to be established as multi-purpose enterprises with women's perspective and to meet the needs of women. Therefore, women's cooperatives should provide opportunities for their partners to live in a healthy and developed environment by improving their economic, social, cultural needs and economic activities. Women’s cooperatives should be among national and international priorities in removing the barriers to women's advancement and empowerment. In this study, women's cooperatives were evaluated in Turkey in terms of the concept of women's poverty and the relationship between women's cooperatives and sustainable development.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Women, Women's poverty, Cooperatives, Women's cooperatives, Sustainable women entrepreneurship

Tam Metin 1001

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.