Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2417-2435

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1639


WEB OF SCIENCE’DA TARANAN DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

GÖKHAN AKANDERE, HASAN HAKSES

Dijitalleşme, toplum, işletme ve tedarik zinciri süreçlerini büyük ölçüde etkilemiştir.  Değişen ve gelişen teknolojilerin etkisiyle bilim dünyası ve işletmeler dijitalleşme süreçlerine yönelik stratejiler oluşturmak, altyapıyı değiştirmek ve benimsemek, yönetmek ve performansını ve etkilerini belirlemek için birçok girişim ve çalışma yapmışlardır. Bu bağlamda bu makale, dijitalleşme alanında tedarik zinciri yönetimine ilişkin bilimsel araştırmaları bibliyometrik bir yaklaşımla incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu makale SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI veri tabanlarında yer alan 663 makaleyi kronoloji, disiplin, kaynak, merkez, ülke ve alıntılar parametrelerine göre analiz etmektedir. Veri seti, 1995-2021 döneminde yayınlanan bilimsel dergilerdeki makalelerden oluşturmaktadır. Ayrıca, ‘dijital tedarik zinciri’ konulu makalelere ilişkin bilgiler Web of Science veri tabanında elektronik ortamdan alınarak R programına aktarılmış, tüm hesaplamalar ile tablolara ve grafiklere yönelik işlemler Rstudio programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yapılan analizler sonucunda, tedarik zincirlerinde dijitalleşme konusunun son on yılda önemli ölçüde artan ve gelişen bir alan olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ABD'nin en etkili ülke olduğu ve konu 3 küme (1) performans, etki ve tedarik zinciri, (2) yönetim, inovasyon ve çerçeve, kavramlar ve uygulamalar ve (3) gelecek, büyük veri, internet ve tedarik zinciri yönetimi kavramları etrafında yapılandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital Tedarik Zinciri, Bibliyometrik Analiz, Web of Science

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF DIGITAL SUPPLY CHAIN STUDIES SCANNED IN WEB OF SCIENCE

Digitization has greatly impacted society, businesses and supply chain processes. With the effect of changing and developing technologies, the scientific world and businesses have made many attempts and studies to create strategies for digitalization processes, to change and adopt infrastructure, to manage and to determine its performance and effects. In this context, this article aims to examine scientific research on supply chain management in the field of digitalization with a bibliometric approach. For this purpose, this article analyzes 663 articles in SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI databases according to chronology, discipline, source, center, country and citations parameters. The data set consists of articles from scientific journals published in the period of 1995-2021. In addition, information on the articles on 'digital supply chain' was taken from the Web of Science database electronically and transferred to the R program, and all calculations and operations for tables and graphics were carried out through the Rstudio program. As a result of the analyzes made in the research, it has been determined that digitalization in supply chains is an area that has increased and developed significantly in the last ten years. In addition, the USA is the most influential country and the topics are 3 clusters (1) performance, impact and supply chain, (2) management, innovation and framework, concepts and practices, and (3) concepts of future, big data, internet and supply chain management. found to be built around it.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digital Supply Chain, Bibliometric Analysis, Web of Science

Tam Metin 565

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.