Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1682-1701

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2122


ÇOCUK KORUMA KANUNU KAPSAMINDA HAKKINDA KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINAN ÇOCUKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ

M. BURHANETTİN COŞKUN, ERHAN KAYA

Çocuk, toplumsal yapıyı oluşturan temel dinamiklerden biridir. Çocukların riskli ortam ve davranışlardan uzaklaştırılarak bedensel, zihinsel, sosyal, sağlık ve ekonomik açıdan desteklenmesi çocukların gelişimi için önem arz etmektedir.  Bu yüzden aile başta olmak üzere bütün birey ve kurumlara roller düşmektedir.  Bu bağlamda merkezi yönetim tarafından çocuklara yönelik olarak koruyucu ve önleyici politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalardan birisi de 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’dur. 5395 sayılı kanun kapsamında Osmaniye ilinde ilgili mahkemelerce haklarında tedbir kararları verilen çocuklar çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacı dezavantajlı konumda bulunan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında Osmaniye ilinde 2021 yılında tedbir kararı verilen çocukların analiz edilerek çocuklara yönelik yapılacak iyileştirme çalışmaların belirlenmesidir. Örneklemini Osmaniye ilinde 5395 sayılı kanun kapsamında hakkında tedbir kararı verilen 366 çocuğun oluşturduğu bu araştırmada nicel araştırma ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, henüz 18 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik alınan tedbirlerin temel nedeni olarak aile kurumunun üzerine düşen görevi yerine getiremediği ya da ihmal ettiği görülmektedir. Bu sebeple ilgili kamu kuruluşunun mevcut risklerin ortadan kaldırılması noktasında kalıcı politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Bunun yanında anne babaların çocukları ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla sosyal ve ekonomik destek uygulamaları yapılarak ailenin ekonomik anlamda iyileştirilmesi ve aile içi eğitimler verilerek ailelerin bilinç düzeyinin artırılması elzemdir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çocuk Koruma Kanunu, Koruyucu ve Önleyici Hizmetler, Tedbir Kararı, Korunmaya Muhtaç Çocuk. 

A RESEARCH ON CHILDREN, ABOUT PROTECTIVE AND SUPPORTIVE INJUNCTION WITHIN THE SCOPE OF CHILD PROTECTION LAW: THE CASE OF OSMANİYE

The child is one of the basic dynamics that make up the social structure. It is important for the The child is one of the fundamental dynamics that comprise the social system. It is critical to assist children's growth physically, cognitively, socially, healthily, and economically by removing them from harmful settings and behaviors. As a result, all individuals and institutions, particularly the family, play a role. The central government has devised protective and preventive policies for children in this aspect.One of these policies is the Child Protection Law No. 5395. The study focuses on the children who have received injunction orders from the competent courts in Osmaniye under the provisions of Law No. 5395. The study's major goal is to assess the children for whom a cautionary choice was taken in 2021 in Osmaniye, within the scope of protective and preventative services for children in disadvantaged situations, and to determine the improvement studies for children.In this study, quantitative research and the relational survey method were utilized, and the sample included 366 children who were given an injunction within the scope of the law, which numbered 5395 in Osmaniye. As a result, it is clear that the family institution cannot perform or disregard its responsibilities, which is the primary reason for the measures implemented for children under the age of 18. As a result, the relevant public institution should create long-term strategies to reduce the present dangers.Furthermore, it is critical to enhance the family economically by implementing social and economic support practices and to raise the level of awareness of families by giving in-family trainings in order to develop the relationships of parents with their children.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Child Protection Law, Protective and Preventive Services, Injunction, Child in Need of Protection.

Tam Metin 276

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.