Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1190-1209

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1444


2007-2018 LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSLERİNDE BAŞAT AKTÖR OLAN ALMANYA’NIN LOJİSTİK POTANSİYELİ VE STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

FATMA CANDE YAŞAR DİNÇER

Almanya küresel lojistik sektörünün lider ülkelerinden birisidir. Bu durum 2007-2018 yılları arasında yayımlanmış olan Lojistik Performans Endekslerinde de açıkça görülmektedir. Almanya, yayımlanan endekslerin dördünde birinci, kalan ikisinde ise üçüncü ve dördüncü olmuştur. Tüm bu gelişmeler ülkenin lojistikteki göreceli hatta çoğu zaman mutlak başarısının altında yatan nedenlerin incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu çalışmada 2007-2018 Lojistik Performans Endekslerinde başat aktör konumunda olan Almanya’nın lojistik potansiyelinin ve stratejilerinin araştırması amaçlanmıştır. Araştırmada literatür taraması ve karşılaştırmalı SWOT analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bulguları ekonomik potansiyeli yüksek olan Almanya’nın lojistik kapasitesinin yüksek olmasının ülkenin lojistik altyapı, iletişim ve ulaştırma sistemlerine, intermodal özellikli lojistik köy ve merkezlerine, lojistik alanda eğitime verilen öneme bağlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca ülke sürekli olarak lojistik ilerlemeyi hedeflemekte bu alanda kısa orta ve uzun dönemli plan ve stratejilerini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Almanya, Lojistik, Lojistik Performans Endeksi

A LEADING ACTOR IN THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEXES OF 2007-2018: EVALUATION OF LOGISTICS POTENTIAL AND STRATEGIES OF GERMANY

Germany is one of the leading countries in the global logistics industry. The logistics success of Germany has been clearly demonstrated in the 2007-2018 Logistics Performance Indexes. The country has been ranked first in four of the published indexes and third and fourth in the remaining two. All these developments made necessity to be examined of Germany's relative and even absolute superior success in logistics. In this study, it is aimed to investigate the logistics potential and strategies of Germany, which is the leading actor in the 2007-2018 Logistics Performance Indexes. Literature review and comparative SWOT analysis method had used in the research. Study findings demonstrates that the high logistics capacity of Germany, that has also high economic potential, depends on the country's attached importance to logistics infrastructure, communication and transportation systems, intermodal featured logistics villages and centres, education in the field of logistics. In addition, country constantly aims to progress in logistics area and creates short, medium and long term plans and strategies in this field. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Germany, Logistics, Logistics Performance Index

Tam Metin 587

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.