Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 273-290

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.03.904


E-İŞLETME UYGULAMALARININ YÖNETİM SÜREÇLERİNİN ENTEGRASYONUNDAKİ İŞLEVİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK HAVA YOLLARININ OPERASYONEL SÜREÇLERİNDE HOSHİN KANRİ UYGULAMASI

ALİ AKBABA

İşletmelerde entegrasyon yaklaşımı yeni değildir, 20. YY’ın ikinci yarısında hızlanan enformasyon teknolojilerinin gelişimi ile ortaya çıkmış ve oldukça hızlı bir ilerleme sergilemiştir. Bunun nedeni E-işletme uygulamalarının katma değer sağlayacak süreçlerin en optimum düzeyde yürütülebilmesine ve dolayısıyla süreçlerin entegre edilmesine katkı sağlamasıdır. Başarılı bir e-işletme uygulaması süreçleri optimum seviyede entegre ederek işletmeye rekabet avantajı sağlamaktadır. Yönetim fonksiyonları da bir süreçtir ve bu sürecin entegrasyonu belirsizliğin etkilerini minimuma indirerek rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı belirsizliğin (kaos ve kargaşa yaklaşımı) etkilerini azaltmak için kullanılan Hoshin Kanri yönetim modelinden faydalanarak yönetim süreçlerinin entegrasyonunda e-işletme uygulamalarının işlevini araştırmaktır. Başka bir ifadeyle, bu çalışmanın amacı organizasyonların faaliyet gösterdikleri karmaşık çevre içerisinde yönetim süreçlerinin entegre edilmesi ile değişken ve parametrelerin etkilerini minimuma indirmek için kullanılan HK yönetim döngüsünün literatür taramasını yapmak ve bu tarama sonucu ortaya çıkan olgularla ve temalarla THY entegre operasyon kontrol başkanlığında e-işletmelerin yönetim süreçlerinin entegrasyonel boyutu üzerine kontrol uygulaması yapmaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entegrasyon, e-işletme, yönetim süreci, Hoshin Kanri, süreç

A RESEARCH ON FUNCTIONALITY OF E-BUSINESS APPLICATIONS INTO INTEGRATION OF MANAGEMENT PROCESSES: IMPLEMENTATION OF HOSHIN KANRI IN OPERATIONAL PROCESSES OF TURKISH AIRWAYS

The integration approach is not new in organizations, it emerged with the development of information technology accelerating in the second half of the 20th century, and has made very rapid progress. A successful e-business application provides competitive advantage to businesses by integrating processes at the optimum level. Management functions are also a process and the integration of this process provides a competitive advantage by minimizing the effects of uncertainty. The purpose of this research is to examine the role of e-business applications in the integration of management processes, taking advantage of the Hoshin kanri management model, which is used to reduce the effects of ambiguity (chaos and complexity approach). In other words, the purpose of this researh is to review of the literatüre of HK management cycle, which is applied to minimize the effects of variables and parameters by integrating management processes within the complex environment in which organizations operate and to make control implement with themes and phenomena which emerge the result of this literature review. In particular, the role of the control function in the integration of management processes has been identified as the primary objective in this study.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Integration, e-business, management process, Hoshin Kanri, process

Tam Metin 817

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.