Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 813-832

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2384


ÖRGÜTSEL GÜVENİN İNOVATİF İŞ DAVRANIŞI VE DİLE GETİRME DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİNDE KARİYER TATMİNİNİN ARACI ROLÜ

ALEV SÖKMEN, ALPTEKİN SÖKMEN, OSMAN BENK

Örgütsel güven, inovatif iş davranışı, kariyer tatmini ve dile getirme davranışı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, ayrıca kariyer tatmininin örgütsel güven ile inovatif iş davranışı ve örgütsel güven ile dile getirme davranışı arasında aracılık rolünün olup olmadığının tespiti, bu çalışmanın ana amacıdır. Araştırmaya 2023 Eylül-Ekim aylarında Ankara’da faaliyet gösteren bir hastane işletmesinden 298 personel katılmıştır. Araştırmada katılımcıların; örgütsel güvene ilişkin algılarını ölçmek için Schoorman, Mayer ve Davis (2007) tarafından geliştirilen 7 maddelik Örgütsel Güven Ölçeği; kariyer tatmini algısı için Greenhaus, Parasuraman ve Wormley (1990) tarafından geliştirilen beş maddelik Kariyer Tatmini Ölçeği; inovatif iş davranışı için, Janssen (2000) tarafından geliştirilen 9 maddelik İnovatif İş Davranışı Ölçeği ve dile getirme davranışı için ise Van Dyne ve LePine (1998) tarafından gelişirilen 6 maddelik Dile Getirme Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında çevrimiçi ve yüz yüze ilgili ölçeklerden hazırlanan ifadelerle anket çalışması yapılmıştır. Verilerin analizi için SPSS26 lisanslı programı ile sırasıyla korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır.  Yapılan analizlere göre tüm değişkenler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca regresyon analizleri ile kariyer tatmininin örgütsel güven ile inovatif iş davranışı arasında kısmi aracılık etkisinin olduğu ve gene kariyer tatmininin örgütsel güven ile dile getirme davranışı arasında da kısmi aracı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifade ile kariyer tatminindeki artış örgütsel güvenin inovatif iş davranışı üzerindeki etkisini etkilemektedir. Ayrıca kariyer tatminindeki artış örgütsel güvenin dile getirme davranışı üzerindeki etkisini kısmen azaltarak devam ettirmektedir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Güven, İnovatif İş Davranışı, Dile Getirme Davranışı, Kariyer Tatmini, Hastane Çalışanları

MEDIATING ROLE OF CAREER SATISFACTION IN RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL TRUST WITH INNOVATIVE WORK AND VOICE BEHAVIOR

The main purpose of this study is to examine the relationships between organizational trust, innovative work behavior, career satisfaction and voice behavior, and also to determine whether career satisfaction has a mediating role between organizational trust and innovative work behavior and between organizational trust and voice behavior. 298 personnel from a hospital operating in Ankara participated in the research between September and October 2023. Participants in the research; 7-item Organizational Trust Scale developed by Schoorman, Mayer, and Davis (2007) to measure perceptions of organizational trust; the five-item Career Satisfaction Scale developed by Greenhaus, Parasuraman, and Wormley (1990) for perception of career satisfaction; for innovative work behavior, the 9-item Innovative Work Behavior Scale developed by Janssen (2000) was used, and for voice behavior, the 6-item Voice Behavior Scale developed by Van Dyne and LePine (1998) was used. Within the scope of the research, a survey was conducted with statements prepared from online and face-to-face scales. To analyze the data, correlation and regression analysis were applied respectively with the SPSS26 licensed program. According to the analysis, there is a positive and meaningful relationship between all variables. In addition, regression analysis showed that career satisfaction has a partial mediating effect between organizational trust and innovative work behavior, and career satisfaction also has a partial mediating effect between organizational trust and voice behavior. In other words, the increase in career satisfaction affects the effect of organizational trust on innovative work behavior. In addition, the increase in career satisfaction partially reduces and sustains the effect of organizational trust on voice behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Trust, Innovative Work Behavior, Career Satisfaction, Voice Behavior, Hospital Employees

Tam Metin 93

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.