Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 259-272

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.883


HASTANE ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK: DÜZCE VE SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ

EMEL İŞTAR IŞIKLI

Bu çalışmanın temel amacı, hastane çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve çalışanların demografik değişkenlerine göre tükenmişlik düzeylerinde farklılık olup olmadığını açıklamaktır. Çalışmada çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach ve Jackson (1986) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Maslach Tükenmişlik Envanteri" kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Düzce ve Sakarya illerinde çalışan 122 hastane çalışanı oluşturmuştur. Araştırma grubunun %77,9’u kadındır ve kadınların duygusal tükenme puanı erkeklere göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Bekarların duygusal tükenme puanları evlilerden daha yüksek çıkmıştır. Bu çalışmanın bulguları, hemşire ve sağlık memurlarının duygusal tükenme puanlarının, diğer hastane çalışanlarından daha yüksek olduğu sonucunu vermiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tükenmişlik, Duygusal Tükenme, Hastane Çalışanları, Sağlık Sektörü, Örgütsel Davranış.

BURNOUT AMONG HOSPITAL EMPLOYEES: THE CASE OF DUZCE AND SAKARYA

The main aim of this study is to determine the hospital employees’ burnout level and explain the differences among employess’ burnout level according to demographic variables. In this study, “Maslach Burnout Inventory” which is developed by Maslach and Jackson (1986) and which adaptation to Turkish is made by Ergin (1992) is used to measure burnout level of employees. The sample of the study consists of totally 122 hospital employees working in Duzce and Sakarya. %77,9 of the participants were female and the emotional exhaustion score of female was higher than male. Emotional exhaustion scores of unmarried participants were higher than married ones. The findings of this study showed that emotional exhaustion scores were higher among the employess who are nurse and health officers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Burnout,Emotional Exhaustion, Hospital Employees, Health Sector, Organizational Behavior

Tam Metin 833

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.