Yıl: 2011  Cilt: 46  Sayı: 2  Sayfa: 25-49


KOOPERATİFLERDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ORTAKLARIN GELECEKTE BEKLEDİĞİ PERFORMANSA ETKİSİ: KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

H. TEZCAN UYSAL

Kooperatif etki, ortakların beklentilerinden oluşmaktadır. Ortaklar, kooperatiften amaçları ve çıkarları doğrultusunda yüksek düzeyde kooperatif etki beklemektedir. Ortakların bu beklentisi zaman içerisinde çeşitli değişkenlere bağlı olarak azalabilmekte veya artabilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, kooperatiflerde örgütsel güvenin ortakların gelecekte beklediği performansa etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca bağlı olarak, konut yapı kooperatiflerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örgütsel güvenin üç alt boyutu performansla ilişkilendirilerek üç hipotez oluşturulmuştur. Hipotezlere yönelik yapılan analizler sonucunda, kyk yöneticilerine güven, kyk işlemlerine güven ve kyk ortaklarına güven faktörleri ile kyk ortaklarının gelecekte beklediği performans arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre ortakların gelecekte beklediği performansı en çok kyk yöneticilerine güven etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Güven, Kooperatif, Kooperatif Etki, Performans, Konut Yapı Kooperatifleri

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST IN HOUSİNG COOPERATİVES TO THE PERFORMANCE EXPECTED BY THE PARTNERS: A STUDY ABOUT HOUSİNG COOPERATİVES

Cooperative effect occurs from the expectations of partners. Partners expect high-leveled cooperative effect from the cooperative by protecting their purposes and benefits. The expectations of the partners can increase or can decrease by depending on various variables in time. 

The purpose of this study is to exhibit the effect of organizational trust to the performance expected by the partners. By depending on this purpose, a study was performed. In this study, three hypotheses were made by associating three subdimensions of the organizational trust with the performance. As a result of the analysis about the hypotheses, an expressive and positive relationship was found between the performance expected by the partners and the trusts to the directors of housing cooperative, to the processes of housing cooperative and to the partners of housing cooperative. According to obtained findings, the trust to the directors of housing cooperative affects the performance expected by the partners the most.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Trust, Cooperative, Cooperative Effect, Performance, Housing Cooperative

Tam Metin 870

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.