Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1008-1018

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1002


TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN NİCELİK, MEVZUAT VE KAMU YÖNETİMİ BOYUTLARIYLA İRDELENMESİ

BENGÜ EVEREST

Kooperatifler gerek ortaklarına sağladıkları faydalar açısından gerekse topluma sağladıkları faydalar açısından ele alınsın, kamu ve özel sektörün yanında üçüncü bir sektör olarak kabul edilmeyi hak etmektedir. Kooperatiflerin merkezinde insan vardır. Ortaklarının ekonomik ve sosyal gelişimi için çaba gösteren kooperatifler dolayısıyla toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkıda bulunurlar. Dünya’da hemen hemen tüm alanlarda kooperatiflerle karşılaşılmaktadır. Bu kooperatiflerin ülkeler ölçeğinde ekonomik ve sosyal hayata katkıları önem arz etmektedir. Kooperatifler Türkiye’de de çeşitli faaliyet kollarında kurulmuşlardır. Kooperatif ve ortak sayılarının büyüklüğü Türkiye’de kooperatif sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Ancak kooperatiflerin ülke ekonomisine olan katkılarının hesaplanabilmesi konusunda Türk kooperatifçiliği yetersiz kalmaktadır. Bunun sebebi kooperatiflere ilişkin nicel verilerin sınırlı olması yani ekonomik göstergelerin yok denecek kadar az olmasıdır. Türkiye’de kooperatifler sayıca fazladır ancak bu kooperatifler yeteri kadar başarılı değildir. Türk kooperatifçilik mevzuatı üzerine yapılan araştırma sonuçlarına göre kooperatifçilik mevzuatı yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de kooperatiflerden sorumlu ayrı bir bakanlık ve tek bir yasal dayanağın olması gerekmektedir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatif, ortak sayısı, mevzuat, teşkilat

EXAMINATION OF COOPERATIVES DIMENSIONS OF QUANTITY, LEGISLATION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

Cooperatives deserve to be accepted as a third sector besides the public and private sectors, in terms of the benefits they provide to their partners and society. There are people in the center of the cooperatives. Cooperatives striving for economic and social development of their partners thus contributing to the economic and social development of the society. Cooperatives face opposition in almost every region of the world. The contributions of these cooperatives to economic and social life are important in the scale of countries. Cooperatives are founded on a variety of activity in Turkey. The size of the Cooperative and the number of partners demonstrates the importance of the cooperative sector in Turkey. However, Turkish co-operatives are inadequate in calculating the contribution of cooperatives to the country's economy. This is because the quantitative data on cooperatives is limited, that is, the economic indicators are low. Cooperatives are outnumbered in Turkey but these cooperatives are not successful. According to the results of the survey on Turkish cooperative legislation, the legislation of cooperatives needs to be restructured. There should be a separate ministry responsible for cooperatives and a single legal foundation in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperative, number of partners, legislation, organization

Tam Metin 1070

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.