Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2477-2497

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1690


FİNANSAL OKURYAZARLIK İLE YAŞAM TARZI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ

KAYHAN AHMETOĞULLARI, YUSUF ÖCEL

Bu çalışmanın temel amacı finansal okuryazarlık ile yaşam tarzı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Düzce ili evreninde anket yöntemiyle 311 veri elde edilmiştir. Elde edilen verilere frekans, faktör, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre finansal okuryazarlık ile ilgili dört faktör (harcama, algı, tutum ve ilgi) ortaya çıkmıştır. Yaşam tarzı ile ilgili olarak sekiz faktör (tecrübeliler, gayret edenler, yapıcılar, başarılılar, inananlar, entel sıra dışılar, mücadele edenler ve gerçekleştirenler) ortaya çıkmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise finansal okuryazarlık ile yaşam tarzı arasında en fazla sırasıyla harcama, tutum, algı ve ilgi boyutlarında pozitif ve anlamlı ilişkiler çıkmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise finansal okuryazarlığın, yaşın ve gelirin yaşam tarzı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Finansal okuryazarlığın yaşam tarzına etkisinde yaş ve gelirin düzenleyici rolü varken; eğitimin düzenleyici rolünün olmadığı ortaya çıkmıştır. Farklılıkları incelemeye yönelik yapılan t-testi ve ANOVA analizleri sonucunda ise cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve gelir gruplarına yönelik finansal okuryazarlık algısı farklılık gösterirken eğitim grubuna yönelik herhangi bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Yaşam tarzı algısı ile sadece meslek gruplarına yönelik bir farklılık çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal okuryazarlık, Yaşam tarzı, Değerler.

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND LIFE-STYLE

The main purpose of this study is to examine the relationship between financial literacy and lifestyle. Within the scope of this purpose, 311 data were obtained by survey method in Düzce province population. Frequency, factor, correlation, regression and difference analyzes were applied to the obtained data. According to the results of the factor analysis related to financial literacy, four factors (expenditure, perception, attitude and interest) emerged. Eight factors (experiencers, strivers, makers, achievers, believers, unusuals, survivors, and performers) emerged in relation to lifestyle. As a result of the correlation analysis, the most positive and significant relationships were found between financial literacy and lifestyle in the dimensions of expenditure, attitude, perception, and interest, respectively. As a result of the regression analysis, it was revealed that financial literacy, age and income had a significant effect on lifestyle. While age and income have a moderating role in the effect of financial literacy on lifestyle; It has been revealed that education does not have a moderating role. As a result of the t-test and ANOVA analyzes conducted to examine the differences, the perception of financial literacy for gender, marital status, age, occupation and income groups differed. However, there was no difference for the education group. There was a difference in the perception of lifestyle only for occupational groups.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial literacy, Life-style, Values.

Tam Metin 533

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.