Yıl: 2011  Cilt: 46  Sayı: 2  Sayfa: 66-79


ÖRGÜT İÇİNDE BİREY VE KİŞİLİK: İŞ VE KİŞİLİK UYUMUNUN ÖNEMİ

YETER USLU, YASEMİN HANCIOĞLU

Kişilik, bireyin kendine özgü tutarlı davranış kalıpları olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle ise kişilik, bireylerin yaşadıkları hayat içerisinde ortaya koydukları bütün davranışların ve sahip oldukları özelliklerin toplamıdır. Kısaca kişilik bireyin yaşam tarzını ifade etmektedir. Bu tanımlarda ve literatürdeki diğer tanımlarda vurgulanan ortak nokta ise bireysel farklılıkların önemidir. Günümüzde kabul edilen bir yaklaşım kişiliğin değişen çevre koşulları, sosyal deneyimler ve kalıtsal özelliklerin etkileşimiyle şekillendiği yönündedir. 

Bireyin iş yaşamında edindiği özellikler ve davranışları kişiliğin bir parçasını oluşturmaktadır. Örgütün var olan kuralları ve değerlerinin çalışan üzerinde etkileri vardır. Bu etkiler sonucunda pozitif tepkiler alabilmek için örgüt çalışanın motivasyonunu, iş tatminini arttırıcı, özendirici birçok tedbirler almaktadır. Her çalışan birbirinden farklı özelliklere sahip olduğundan bu tedbirlere verdikleri tepkilerde farklılık göstermektedir. Örgütlerin çalışanlarının kişilik özelliklerinin çalıştıkları işle uygun olup olmadığını sorgulayarak, değilse örgüt içi iş değişiklikleri ya da bu konuyla ilgili eğitici programlar düzenleyerek çalışanın bu konuda farkındalık kazanmasını sağlaması gerekmektedir. Hem örgüt hem de çalışan açısından bu farkındalığın faydalı olacağı açıktır. İş ortamındaki uygulamalara yararı olması bakımından da bireysel farklılıkları temel alan kişilik konusundaki çalışmalarda son yıllarda bir artış olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kişilik, kişilik uyumu, kişilik tipleri

PERSON AND PERSONALİTY IN ORGANİZATİONS : THE IMPORTANCE OF WORK AND PERSONALİTY FİT

Personality, defined as the individual’s specific consistent patterns of behaviour. In other saying, personality is the sum of all the behaviours of individuals in their life they prove and characteristics they have. Briefly personality refers to the lifestyle of the individual. this definitions and other definition in the literature emphasized common point is the importance of individual differences. Today, an accepted approach to personelity is shaped changing environmental conditions, social experiences and inherited features by the interaction.

Personality caracteristics and behaviours acquired at working life forms part of personality. Reexisting rules/regulations and values has an effect on worker. The organizations take measures to get positive reactions as a result of these effects, for the improvement and of both employee motivation and job satisfaction. Each employee has different characteristics so their responces to these measures is differs.The organizations questioning whether the work is eligible for their employees personality characteristics, if not intraorganizational career change or educational programs on this topic could be organized to raise awernase of employees. And it is clear that this awernase is benaficial for both the employee and the organization. Applications about personality, based on individual differences for the benefit of the business climate is seen as an increase in recent years. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personality, personality fit, personality types

Tam Metin 1014

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.