Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2323-2339

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2205


DÖNGÜSEL EKONOMİ ÖZELİNDE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: DÜNYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

AHU FATMA MANGIR

Küreselleşmenin hız kazanmasıyla bozulan ekolojik dengenin sağlanması ve daha sağlıklı bir çevreye sahip olmak hedefiyle gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları ve bu çalışmalara ait politikaların devamlılığı önem kazanmaya başlamıştır. Kapitalizmin üretim ve tüketim üzerinden dayattığı hız, bir yandan ülkeleri rekabette ön sıralarda kalmaya zorlarken, diğer yandan da çevre üzerinde olumsuz etkilerin azaltılması için önlemler almalarına zorunlu kılmaktadır.  

Bu bağlamda, firmalara ait markaların sürdürülebilir moda alanında hangi kriterleri gerçekleştirmek zorunda olduğunun tespiti, firmaların bu alanda performanslarını arttırmaları adına önemlidir. Bu gerekçelerden yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı döngüsel ekonomi özelinde tekstil ve hazır giyimde analiz edilerek, sürecin temel belirleyicileri ve performans göstergeleri Dünya ve Türkiye özelinde değerlendirilmiştir. Bu karşılaştırmada, BOF endeksinden yararlanılarak Türkiye’deki sektör de öncü firmalara ait sürdürülebilirlik raporları analiz edilmiştir.  Araştırmada yöntem olarak betimsel yöntem kullanılmış olup, araştırma verileri tarama yoluyla elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre tekstil, hazır giyim ve moda sektöründe yer alan firmaların sürdürülebilirlik konusunda yönetim anlayışında şeffaf davrandıkları, emisyon, atık ve su yönetiminde bir çok olumlu adım attıkları görülmektedir. Ancak karbon salınımın da 2030 ‘a kadar %50 ve 2050’de sıfırlama hedefine ulaşmak için yeşil dönüşümü sağlamada döngüsel ekonomiye daha çok başvurulması gerektiği ortaya çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Moda, Performans Göstergeleri, BOF endeksi, Dünya ve Türkiye’de Sürdürülebilir Moda

DETERMINANTS OF SUSTAINABILITY IN THE TEXTILE AND APPERAL SECTOR WITHIN THE CONTEXT OF CİRCULAR ECONOMY: EXAMPLES FROM THE WORLD AND TURKEY

With the acceleration of globalization, ensuring the restoration of the disrupted ecological balance and achieving a healthier environment have become increasingly important through sustainability initiatives. The rapid pace dictated by capitalism, driven by production and consumption, pressures countries to remain competitive while also necessitating measures to reduce adverse effects on the environment.

In this context, identifying the criteria that brands belonging to companies must fulfill in the field of sustainable fashion becomes vital for enhancing their performance. Based on these reasons, this study analyzes the concept of sustainability, particularly within the circular economy, in the textile and ready-to-wear industries, evaluating the fundamental determinants and performance indicators both globally and in Turkey. The analysis leverages the BOF index to examine the sustainability reports of leading companies in Turkey's sector.

The research employs a descriptive method, gathering data through literature review. The findings reveal that companies in the textile, ready-to-wear, and fashion sectors demonstrate transparent management practices concerning sustainability, taking numerous positive steps in managing emissions, waste, and water. However, achieving the goal of reducing carbon emissions by 50% by 2030 and reaching net-zero emissions by 2050 necessitates a more extensive adoption of circular economy practices for greener transformations.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Circular Economy, Sustainable Fashion, Performance Indicators, BOF Index, Sustainable Fashion in the World and Turkey

Tam Metin 132

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.