Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 16-32

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.1964


SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ: BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

YURDAGÜL IŞIK, DİLAVER TENGİLİMOĞLU, AYKUT EKİYOR, GÜLÇİN TÜRKMEN SARIYILDIZ

Gelişen teknoloji, küreselleşme, iletişim ağlarının artması, eğitim ve gelir düzeyindeki artışlar ile birlikte insanların beklentileri de artmıştır. Hastalar kendilerini güvende hissedecekleri kurumlarda tedavi olmayı istemekte, personel iş doyumunun yüksek olduğu kurumlarda çalışmayı tercih etmektedir. Hizmet alanında faaliyet gösteren diğer sektörlerden farklı olarak sağlık hizmeti veren kurumların maddi güce ve teknolojik donanıma sahip olmalarının yanında nitelikli iş gücüne sahip olmaları da çok önemlidir. Çünkü sağlık hizmeti sunumundaki hatalar insanın hayatını kaybetmesine varan ciddi kayıplar ile sonuçlanabilmektedir.

Sağlıkta kalitenin temel göstergelerinden birisi hasta ve çalışan güvenliğidir. Bir hastanenin kalite belgesine sahip olması demek hasta bakım kalitesinin belirli bir standartta olduğunun, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlandığının önemli göstergelerindendir. Bu araştırma, sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel bir hastanede uygulanan kalite uygulamalarının, çalışan iş doyumu ve örgütsel bağlılığı üzerine etki durumunu değerlendirmek ve kalite çalışmaları ile çalışan iş doyumu ve örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanede çalışan 462 çalışan oluşturmaktadır.

Yapılan analizler sonucunda Toplam Kalite Yönetimi algısı ile iş doyumu arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Standart regresyon katsayısına göre, Toplam Kalite Yönetimi Algısı değişkenindeki 1 birim artışın İş Doyumu değişkeninde 0,743 birim artışa neden olduğu görülmüştür. Ayrıca Toplam Kalite Yönetimi Algısı ile Örgütsel Bağlılık arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Standart regresyon katsayısına göre Toplam Kalite Yönetimi Algısı değişkenindeki 1 birim artışın Örgütsel Bağlılık değişkeninde 0,457 birim artışa neden olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık, Sağlık Kurumu.

THE EFFECTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH FACILITIES ON EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION AND ON ORGANISATIONAL COMMITMENT: A CASE IN A PRIVATE HOSPITAL

Humans’ expectations have also increased due to the developing technology, increase in communication networks, rise in the level of education and of income. Thus, patients would like to receive treatment in institutions where they will feel safe and choose to work in institutions where staff job satisfaction is high. As different from other sectors which have activities in service sector, it is important for healthcare institutions to have qualified work force beside having financial power and technological equipment. It is because errors in delivering healthcare service can result in serious losses- even in losses of lives.

One of the fundamental indicators of quality in healthcare is the safety of patients and of employees. Having a quality certificate is a significant indicator of the fact that the quality of patient care has attained a certain standard and that patient and employee safety has been maintained in the hospital holding the certificate. This paper aims to analyse the effects of quality applications in a private hospital having activities in the sector of healthcare on employees’ job satisfaction and their organisational commitment and to determine the correlations between quality activities, employees’ job satisfaction and their organisational commitment. The population for the study was composed of 462 employees in a private hospital in Ankara. 

The analyses demonstrated that there were statistically significant correlations between perceptions of total quality management and job satisfaction. It was found according to standard regression coefficient that one unit of increase in perceptions about total quality management caused 0.743 unit of increase in job satisfaction. Besides, significant correlations were found between perceptions of total quality management and organisational commitment. It was another finding that one unit of increase in perceptions of total quality management resulted in 0.457 unit of increase in organisational commitment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Quality, Total Quality Management, Job Satisfaction, Organisational Commitment, Healthcare Institutions.

Tam Metin 367

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.