Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 748-764

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2006


KİTLE FONLAMANIN BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDE KULLANIMI

İHSAN KURAN

Kitle Fonlaması sosyal fayda içeren bir etkinliğin ve erken aşama girişiminin gerçekleştirilmesi ya da mevcut bir girişimin geliştirilmesi için birçok kişiden küçük miktarlarda fon toplanması anlamına gelmektedir. 2008 küresel krizi ile birlikte finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar kitle fonlaması sisteminin popülaritesini arttırmış ve kitle fonlama sisteminin kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek bilinirliği artan kitle fonlama finansman yönteminden bölgesel kalkınma sürecinde de faydalanılması önemlidir. Kitle fonlamasının bölgesel kalkınma projelerinde kullanılmasının faydalarının literatür çalışmasıyla ortaya koyulduğu bu çalışmada, Türkiye’de bölgesel kalkınma sürecinde kitle fonlama sisteminden faydalanılmadığı ve konu ile ilgili herhangi bir akademik çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı bölgesel kalkınma politikalarında alternatif bir finansman kaynağı olarak kitle fonlama sisteminin kullanılmasının bölgesel kalkınma sürecine sağlayacağı katkıları ortaya koymaktır. Türkiye’nin bölgeleri arasında yaşam kalitesi farklılıkları bulunduğu dikkate alındığında, Türkiye’de bölgeler arası farkların azaltılmasında kitle fonlama finansman yönteminin mevcut finansman araçlarına ek bir araç olarak kullanılmasının bölgesel/yerel kalkınma projelerinin başarısını artırabileceğini söylemek mümkündür. Çalışma sonucunda Türkiye’de bölgesel dengesizliklerin azaltılmasında kitle fonlama sisteminin de kullanılmasının bölgesel eşitsizlikler üzerinde önemli etkileri olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kitle Fonlama, Bölgesel Kalkınma, Kırsal Kalkınma, Alternatif Finansman Tekniği, Kalkınmanın Finansmanı

USE OF CROWDFUNDING IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PROCESS

Crowdfunding refers to the collection of small amounts of funds from many individuals for the development of an existing or socially beneficial event or early-stage initiative. is coming. With the 2008 global crisis, the difficulties in accessing finance increased the popularity of the crowdfunding system and the use of the crowdfunding system has become increasingly widespread. It is important to benefit from the crowdfunding financing method, which is becoming increasingly popular in developed and developing countries, in the regional development process. In this study, in which the benefits of using crowdfunding in regional development projects are revealed through a literature study, it has been seen that the crowdfunding system is not utilized in the regional development process in Turkey and there is no academic study on the subject. This study aims to reveal the contributions of the use of crowdfunding systems as an alternative financing source in regional development policies to the regional development process. Considering that there are differences in the quality of life between the regions of Turkey, it is possible to say that the use of the crowdfunding financing method as an additional tool to the existing financing tools in reducing the differences between regions in Turkey can increase the success of regional/local development projects. As a result of the study, it was concluded that the use of the crowdfunding system in reducing regional imbalances in Turkey will have significant effects on regional inequalities.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Crowdfunding, Regional Development, Rural Development, Alternative Financing Techniques, Development Financing

Tam Metin 248

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.