Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 860-876

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2102


TÜRKİYE’DE HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL SAĞLAMLIĞININ Z-SKORU KULLANILARAK ÖLÇÜLMESİ

EMİNE ÖNER KAYA

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hayat dışı sigorta şirketlerinin finansal sağlamlığının Z-skoru kullanılarak ölçülmesi ve yüksek ve düşük Z-skoruna sahip hayat dışı sigorta şirketlerinin finansal değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Öncelikle Türkiye’de faaliyet gösteren 22 hayat dışı sigorta şirketinin yıllık verileri kullanılarak 2017-2021 dönemine ilişkin Z-skorları hesaplanmıştır. Daha sonra ise 2017-2021 döneminde yüksek ve düşük Z-skoruna sahip olan hayat dışı sigorta şirketlerinin finansal değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı Mann Whitney U analizi kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sigorta kaldıraç oranı, öz kaynakların teknik karşılıklara oranı, teknik kârlılık oranı, satış kârlılık oranı, konservasyon oranı ve esas faaliyetlerden alacakların aktif toplamına oranı değişkenlerinin yüksek ve düşük Z-skoruna sahip hayat dışı sigorta şirketleri arasında anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal Sağlamlık, Z-skor, Hayat Dışı Sigorta Şirketleri, Türkiye

MEASURING THE FINANCIAL SOUNDNESS OF NON-LIFE INSURANCE COMPANIES IN TÜRKİYE USING THE Z-SCORE

The aim of this study is to measure the financial soundness of non-life insurance companies in Türkiye using the Z-score, and to determine there is a statistically significant difference between the financial variables of non-life insurance companies with high and low Z-scores. Using the annual data of 22 non-life insurance companies operating in Türkiye, the Z-scores for the period 2017-2021 were first calculated. Then, whether there is a statistically significant difference between the financial variables of non-life insurance companies with high and low Z-scores in the 2017-2021 period was tested using Mann Whitney U analysis. According to the results of the analysis, it has been determined that insurance leverage ratio, equity-to-technical reserves ratio, technical profitability ratio, sales profitability ratio, premium retention ratio, and receivables from main operations-to-total assets ratio differs significantly between non-life insurance companies with high and low Z-scores.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial Soundness, Z-score, Non-Life Insurance Companies, Türkiye

Tam Metin 237

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.