Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 977-992

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2340


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DUYARLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

DAMLA YILDIRIM, GÖKÇE KILIÇOĞLU

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin çevresel duyarlılık ve sürdürülebilir çevre davranışlarını çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin çevresel duyarlılıkları ile sürdürülebilir çevre davranışları arasındaki ilişki de incelenmiştir. Çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon il merkezinde bulunan 3 devlet ortaokulunda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören 250 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Çevresel Duyarlılık Ölçeği” ve “Sürdürülebilir Çevre Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, ANOVA, t-testi ve korelasyon testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin çevresel duyarlılıkları ve sürdürülebilir çevre davranışları orta düzeyde tespit edilmiştir. Çevresel duyarlılık ortalama puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermezken, sürdürülebilir çevre davranış puan ortalamaları cinsiyet değişkenine göre erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise hem çevresel duyarlılık hem de sürdürülebilir çevre davranışlarının öğrencilerin sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediğidir. Ayrıca çalışma sonucunda, çevreye ilgisi çok olan öğrencilerin çevresel duyarlılık ve sürdürülebilir çevre davranışlarının çevreye ilgisi az olan öğrencilere göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilirken öğrencilerin çevresel duyarlılık ile sürdürülebilir çevre davranışları arasında güçlü düzeyde, pozitif ve anlamsız bir ilişki olduğu belirlenmiştir

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ortaokul Öğrencisi, Çevre, Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Çevre Davranış, Çevresel Duyarlılık

INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ENVIRONMENTAL AWARENESS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL BEHAVIORS

The aim of this study is to determine the environmental sensitivity and sustainable environmental behaviors of secondary school students in terms of various variables. In addition, the study also examined the relationship between students' environmental sensitivity and sustainable environmental behaviors. The study was conducted in survey model. The study group of the research consists of 250 students studying in 3 public secondary schools in Trabzon city center in the 2021-2022 academic year. “Environmental Sensitivity Scale” and “Sustainable Environmental Behavior Scale” were used as data collection tools. The data were analyzed using descriptive statistics, ANOVA, t-test and correlation analysis. As a result of the research, environmental sensitivity and sustainable environmental behaviors of secondary school students were found to be at a moderate level. While the mean scores of environmental sensitivity did not differ significantly according to the gender variable, the mean scores of sustainable environmental behavior showed a significant difference in favor of male students according to the gender variable. Another result obtained in the study is that both environmental sensitivity and sustainable environmental behaviors do not differ significantly according to the grade level of the students. In addition, as a result of the study, it was determined that the environmental sensitivity and sustainable environmental behaviors of students with high interest in the environment differed significantly compared to students with low interest in the environment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Secondary School Students, Environment, Sustainable Environment, Sustainable Environmental Behavior, Environmental Awareness

Tam Metin 72

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.