Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 72-96

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2033


PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN BESİN DESTEK ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

SELVA SEZA CANDAN, HİLAL UYGURTÜRK

Bu çalışmada, tüketicilerin, besin destek ürünlerini satın alma eğilimleri ve bu eğilimleri etkileyen faktörlerin genişletilmiş Planlı Davranış Teorisi (PDT) kapsamında belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Karabük ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri kişilerden anket yoluyla veriler elde edilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler, ANOVA, t-testi, yapısal eşitlik modeli ve lojistik regresyon analizleri ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda, bireylerin besin destek ürünlerini satın alma niyetleri üzerinde cinsiyetin, eğitim durumunun, aylık hane gelir düzeyinin ve hane kişi sayısının anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca tutum, öznel norm, öz kimlik ve geçmiş davranış boyutlarının besin destek ürünleri satın alma niyeti üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tüketim, Tüketici Davranışı, Planlı Davranış Teorisi, Besin Destek Ürünü, Satın Alma Davranışı

EXAMINATION OF CONSUMERS' TENDENCIES TO PURCHASE NUTRITIONAL SUPPLEMENTS WITHIN THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

In this study, it is aimed to determine consumers' tendency to buy nutritional supplements and the factors affecting these tendencies within the scope of expanded Theory of Planned Behavior (TPB). For this purpose, data were obtained from people aged 18 and over living in Karabuk through a questionnaire. The hypotheses created within the scope of the research were tested with ANOVA, t-test, structural equation model and logistic regression methods. As a result of the study, it has been determined that there is a significant effect of gender, education level, monthly household income and the number of household members on the intention to purchase nutritional supplements. In the study, it was also determined that the dimensions of attitude, subjective norm, self-identity and past behavior had a statistically significant effect on the intention to purchase nutritional supplements.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumption, Consumer Behavior, Theory of Planned Behavior, Nutritional Supplement, Purchase Behavior

Tam Metin 376

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.