Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 282-299

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2069


SİNGAPUR İÇİN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI, TİCARİ AÇIKLIK, ENDÜSTRİYEL GELİŞME VE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: EŞ-BÜTÜNLEŞİK BİR REGRESYON YAKLAŞIMI

ERDAL DURSUN

Bu makalenin temel amacı, Singapur için çoklu regresyon, Phillips-Ouliaris eş-bütünleşme testi ve tam değiştirilmiş en küçük kareler yöntemini kullanarak 1970'ten 2020'ye kadar havayolu taşımacılığı, ticari açıklık, endüstriyel gelişme ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öncelikle, çoklu regresyon modeli sayesinde havayolu taşımacılığı, ticari açıklık ve endüstriyel gelişmenin ekonomik büyümeye etkisi ölçülmüştür. Bu bağlamda, 1970 ile 2020 arasında Singapur için elde edilen sonuçlar bağımsız değişken olarak sadece havayolu taşımacılığının ekonomik kalkınmayı tetiklediği ampirik olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Singapur için 1970 ile 2020 yılları arasında Phillips-Ouliaris eş-bütünleşme testi ve tam değiştirilmiş en küçük kareler yönteminin sonuçlarına göre havayolu taşımacılığı, ticari açıklık, endüstriyel gelişme ve ekonomik kalkınma arasında uzun vadeli ilişki söz konusudur. Bu bulgular ışığında, ticaretin serbestleştirilmesi politikaları, ekonomik büyüme ve dünya çapında sağlıklı taşımacılık için gerekli olan daha sağlam küresel turizm altyapısını inşa etmek için esnek ve uyarlanabilir olmalıdır. Sonuç olarak, uluslararası hava taşımacılığı altyapısını insanlara ve onların yaşamlarına fayda sağlayacak şekilde genişletmek için uygun politika araçlarıyla özen gösterilmesi gerekir. Ekonomik kalkınmayı kolaylaştırmak için yeterli sayıdaki hava taşımacılığının güvence altına alınmasında başarıyı engelleyebilecek piyasa aksaklıklarının olduğunun tespiti önemlidir. Dahası, Singapur için kavramsal model, statik ilişkileri yansıtırken, politika yapıcılar tarafından havacılık pazarının rekabetçi, duyarlı ve dinamik doğası da yapısal reformlarla düzenlenmelidir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Havayolu Taşımacılığı, Ticari Açıklık, Endüstriyel Gelişme, Ekonomik Kalkınma, Çoklu Regresyon

THE RELATIONSHIP BETWEEN AIR FREIGHT, TRADE OPENNESS, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT FOR SINGAPORE: A CO-INTEGRATED REGRESSION APPROACH

The main purpose of this article is to examine the relationship between airline transport, trade openness, industrial development and economic development from 1970 to 2020 by using multiple regression, Phillips-Ouliaris cointegration test and fully modified least squares method for Singapore. First of all, the effects of air transport, trade openness and industrial development on economic growth is measured by employing the multivariate regression model. In this context, the results obtained for Singapore between 1970 and 2020 have been empirically determined that only air transport triggers economic development as an independent variable. In addition, according to the results of the Phillips-Ouliaris cointegration test and fully modified least squares method for Singapore between 1970 and 2020, there is a long-term relationship between air transport, trade openness, industrial development and economic development. In light of these findings, trade liberalization policies must be flexible and adaptable to build the more robust global tourism infrastructure necessary for economic growth and healthy transportation around the world. As a result, strategic steps should be taken through appropriate policy tools to expand international air transport infrastructure to benefit people and their lives. It is important to identify market imperfections that may hinder success in securing sufficient numbers of air transport to facilitate economic development. Moreover, while the conceptual model for Singapore reflects static relationships, the competitive, responsive and dynamic nature of the aviation market should be regulated by structural reforms by policy makers.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Air Freight, Trade Openness, Industrial Development, Economic Development, Multiple Regression

Tam Metin 300

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.