Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 666-693

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2329


ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARININ PERFORMANS VE İŞE BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ

DERYA YILDIZ, GÜLAÇTI ŞEN

Bu araştırma, 2023 yılında İstanbul'un en yoğun nüfuslu ilçesi olan Esenyurt İlçesi'nde gerçekleştirilmiştir. Polis, hastane, belediye, eğitim vb. kamu kurumlarında görev yapan 344 kamu çalışanının gönüllü katılımıyla anket yapılmıştır. Elde edilen veriler; SPSS 22.0 istatistik programıyla değerlendirilerek motivasyonun performans ve işe bağlılık üzerindeki etkileri incelenmiştir. İşletme literatüründe motivasyonun çalışan performansı üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Çoğu araştırma motivasyonun performans üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ancak motivasyonun işe adanmışlık üzerindeki etkileri araştırılmalıdır. Hızla değişen iş dünyasında özellikle Kovid-19 sonrasında değişen çalışma koşulları, yeni iş modellerinin uygulamaya konması, değişen sektörler, piyasaların değişen beklentileri vb. faktörler çalışanları doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla örgütlerde çalışan motivasyonunun işe bağlılık ve performans üzerindeki etkileri de değişmektedir. Öncelikle frekans ve yüzde analizleri, ortalama ve standart sapma analizleri yapılmıştır. Araştırma değişkenlerinin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Basıklık ve Çarpıklık değerleri analiz edildi. Korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda araştırmaya konu hipotezlerin kabul/red açıklamaları yapılmıştır. Kamu çalışanlarının motivasyonu, performansı ve işe bağlılığı arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkilerin olduğu, motivasyonun çalışanların performansını ve işe bağlılığını etkileyip arttırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): MOTİVASYON,PERFORMANS,İŞE BAĞLILIK, KAMU ÇALIŞANLARI,ESENYURT İLÇESİ

THE EFFECT OF EMPLOYEE MOTİVATİON ON PERFORMANCE AND WORK COMMİTMENT

This research was conducted in Esenyurt District, the most densely populated district of Istanbul in 2023. A survey was conducted with the voluntary participation of 344 public employees working in public institutions such as police, hospital, municipality, education, etc. The data obtained were evaluated through SPSS 22.0 statistical program and the effects of motivation on performance and job commitment were examined. In the business literature, there are studies investigating the effects of motivation on employee performance. Most studies have revealed that motivation is effective on performance. However, the effects of motivation on work engagement should be investigated. In the rapidly changing business world, especially after Covid-19, factors such as changing working conditions, implementation of new business models, changing sectors, changing expectations of the markets, etc. directly affect employees. Therefore, the effects of employee motivation on work engagement and performance in organizations are also changing. Firstly, frequency and percentage analyses, mean and standard deviation analyses were conducted. Kurtosis and Skewness values were analyzed to determine whether the research variables were normally distributed. As a result of correlation and regression analyses, acceptance/rejection explanations of the hypotheses subject to the research were made. It has been determined that there are moderate positive significant relationships between motivation, performance and job commitment of public employees, and that motivation affects and increases employees' performance and job commitment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Motivation, Performance, Work Commitment, Public Employees, Esenyurt District

Tam Metin 116

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.