Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 452-471

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2024


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYO-KÜLTÜREL ADAPTASYON DÜZEYLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TRC1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ

MUSTAFA İSMAİL ERTÜRK, RESUL GÜLEÇ, MEHMET YILDIRIM

Girişimcilik ülkelerin ekonomik gelişimleri açısından önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan öğrenim sürecindeki öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini artırmak, girişimcilik fırsatlarını ve girişimcilik önündeki engelleri tespit etmek girişimcilik açısında önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de eğitim gören uluslararası üniversite öğrencilerinin yaşadıkları bölgede (TRC1) Sosyo-Kültürel adaptasyon seviyesini ölçmek ve bu adaptasyonun girişimcilik eğilimi üzerine etkisini araştırmak amaçlanmaktadır.

Bu amaçla uluslararası 348 öğrenciye anket uygulanarak katılımcıların kültürel adaptasyon ve girişimcilik eğilimi ölçülmüştür. Araştırma verileri kolayda örneklem yöntemiyle toplanmıştır. Değişkenler arası ilişkinin tespiti için korelasyon testi, etkinin tespiti için regresyon analizi, demografik değişkenlere ilişkin farklılıkların tespiti için ise t-testi ve ANOVA testleri yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre genel adaptasyon ve sosyal adaptasyonun katılımcıların girişimcilik eğilimini etkilediği görülmüştür. Akademik adaptasyonun ise girişimcilik eğilimini etkilemediği görülmüştür. Ayrıca demografik özelliklere göre katılımcıların bazı konularda farklılaştığı tespit edilmiştir. Uluslararası öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin kültürel adaptasyonlarıyla ilişkili olduğu, bu ilişkide genel adaptasyon ve sosyal adaptasyonun belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Sosyo-Kültür, Adaptasyon, Uluslararası Öğrenciler

THE INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION LEVELS ON ENTREPRENEURIAL TENDENCY OF INTERNATIONAL UNİVERSITY STUDENTS: EXAMPLE OF TRC1 REGION

Entrepreneurship is an important factor for the economic development of countries. It is important for entrepreneurship to increase students' inclination towards entrepreneurship and to identify entrepreneurship opportunities and obstacles to entrepreneurship. In this study, it is aimed to measure the socio-cultural adaptation level of the international university students studying in Turkey (TRC1) in the region where they live and to investigate the effect of this adaptation on the entrepreneurial tendency.

For this purpose, a questionnaire was applied to 348 international students and the cultural adaptation and entrepreneurship tendencies of the participants were measured. Research questionnaires were collected using the convenience sampling method. Correlation test was used to determine the relationship between variables, regression analysis was used to determine the effect, and t-test and ANOVA tests were used to determine the differences in demographic variables. According to the findings of the study, it was observed that social adaptation affected the entrepreneurial tendency of the participants. Academic adaptation, on the other hand, did not affect the entrepreneurial tendency. In addition, it was determined that the participants differed in some subjects according to their demographic characteristics. It has been concluded that the entrepreneurial tendencies of international students are related to their cultural adaptations, and that general adaptation and social adaptation are determinants in this relationship.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendency, Socio-Culture, Adaptation, International Students

Tam Metin 233

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.