Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 840-859

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2106


PSİKOLOJİK GÜVENLİK İKLİMİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE İŞ BİÇİMLENDİRMENİN ROLÜ

BURCU TOSUN, GAMZE GÜNER KİBAROĞLU

İş dünyasının hızla değişen dinamik çevresel etkenleri nedeniyle, çalışanların güvenli ve istikrarlı bir ortamdan güç alarak, proaktif tutum ve davranışları örgütlerin hayatta kalabilmesi için elzem hale gelmiştir. Psikolojik güvenlik algısı, bireylerin ve iş gruplarının etkileşimlerini artıran ve fikirlerin değişim veya etkileşimine ön ayak olan kaynakların eşit olmayan bir şekilde dağıtılması endişelerini azaltarak, çalışanların psikolojik sağlığına katkıda bulunmaktadır. Psikolojik güvenlik iklimi bireylerin getirilerini en üst düzeye çıkarma veya olası kayıplarını en aza indirme şanslarını yükselten ve dolayısıyla iş tatminlerini arttıran bir çalışma ortamı sunabilmektedir. Uygun kaynaklara sahip bir ortam olmadığında, insanlar proaktif eylemlerde bulunma motivasyonundan yoksun kalmaktadırlar. Bu çalışma, iş talepleri-kaynakları teorisinden yola çıkarak, psikolojik güvenliğin iş tatminine etkisinde iş biçimlendirmenin aracı rolüne odaklanmaktadır. Ankara’da rulman üretimi yapan firmalarda çalışan 397 katılımcıdan alınan verilerin analiz sonuçlarına göre, psikolojik güvenliğin iş tatmini ve iş biçimlendirmeyi aynı yönde etkilediği görülmektedir. Ayrıca çalışma iş biçimlendirmenin iş tatmini pozitif yönde etkilediği göstermiştir. Bunlara ilave olarak çalışmanın temel sorusu olan iş biçimlendirmenin psikolojik güvenlik ile iş tatmini arasındaki aracı rolü de doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psikolojik Güvenlik, İş Tatmini, İş Biçimlendirme, İş Talepleri ve Kaynakları Teorisi, Aracı Model

THE ROLE OF JOB CRAFTING IN THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL SAFETY ON JOB SATISFACTION

Due to the rapidly changing and dynamic environmental factors of the business world, proactive attitudes and behaviors of employees, empowered by a safe and stable environment, have become essential for organizations to survive. Psychological safety climate contributes to the psychological health of employees by increasing the interaction of individuals and workgroups and reducing concerns about the unequal distribution of resources that lead to the exchange or interaction of ideas. Psychological safety climate can provide a working environment that increases the chances of individuals maximizing their returns or minimizing their possible losses and thus increasing their job satisfaction. In the absence of appropriate resources, people lack the motivation to take proactive actions. Based on the job demands-resources theory, this study focuses on the mediating role of job crafting in the effect of psychological safety on job satisfaction. According to the results of the analysis of the data obtained from 397 participants working in companies producing bearings in Ankara, it was seen that psychological safety affects job satisfaction and job crafting in the same direction. Besides, the study showed that job crafting positively affects job satisfaction. Also, the mediating role of job crafting between psychological safety and job satisfaction has been confirmed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psychological Safety, Job Satisfaction, Job Crafting, Job Demands – Job Resources Theory, Mediation Model

Tam Metin 218

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.