Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 147-166

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2022


KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇALIŞTIKLARI ORTAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

SEVGİ FATMA AKARSU CENGİZ, ZEKAİ ÖZTÜRK

Sağlık çalışanlarının,  diğer meslek gruplarından faklı olarak, yapılan işin niteliğine bağlı olarak  değişen risk faktörleri de  bulunmaktadır. Bu çalışma, Sağlık personelinin, çalışma ortamındaki iş güvenliği görüşlerini demografik değişkenlerin etkileyip etkilemediğini saptamayı amaçlamıştır. Ayrıca hastanedeki cerrahi kliniği ve diyaliz ünitesinde çalışan sağlık personelinin arasında görüş farklılıkları olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bir Üniversite Hastanesi’nde Cerrahi kliniği ve Diyaliz ünitesinde görev yapmakta olan bütün sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 100 kişi oluşturmaktadır. Veriler için 8 değişkenli demografik özellikler ölçeği ve İş Güvenliği Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Bütün veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmede ikili değişkenler için ‘t’ testi, ikiden fazla değişken  için ANOVA testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda cinsiyet değişkeni ile iş güvenliği düzeyleri arasında anlamlı farklar bulunmamaktadır. Doktorların diğer meslek gruplarına oranla, iş güvenliği puanlarının daha olumsuz  olduğu görülmektedir. Cerrahi bölümde görev yapan sağlık çalışanlarının diyaliz bölümünde çalışanlara göre daha olumsuz değerlendirmelerde bulunduğu saptanmıştır. Tecrübesi düşük çalışanların diğerlerine göre  KÖK (Koruyucu Önlemler ve Kurallar) ve MAGD (Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi) ölçeklerinde daha olumsuz puanlar verdiği görülmüştür. Lisans mezunu çalışanların MAGD (Malzeme, Araç ve Gereç Denetimi) algılarının ortaokul ve lise mezunu çalışanlara oranla daha olumsuz olduğu gözlenmektedir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık çalışanları, Üniversite hastanesi, Çalışma ortamı, Riskler

OPİNİONS ABOUT THE ENVİRONMENT THEY WORK İN TERMS OF THE SAFETY OF HEALTH PERSONNEL WORKİNG İN PUBLİC HOSPİTALS

Unlike other occupational groups, healthcare professionals also have risk faktors that vary depending on the nature of the work done. The aim of this study was to determine whether the healthcare workers' job security views in the working environment were influenced by demographic variables. It was also conducted in order to determine whether there were differences in opinion between the health personnel working in the surgical clinic and in the dialysis unit in the hospital. The universe of the research is composed of all the health workers who are working in the Department of Surgery and Dialysis Unit in X University Hospital in Ankara. The survey sample is composed of 100 people who agreed to participate in the survey. For the data, 8 variable demographic characteristics scale and Job Safety Assessment Scale were used. All datas were evaluated by using the SPSS programme. In the evaluation, for binary variables The 't' test and for multiple variables the ANOVA test were used. As a result of the analysis, there is no significant difference between gender variables and job security levels. It is seen that doctors have more negative job security scores than other occupational groups. It has been found that the health professionals working in the surgical department have more negative evaluations than the dialysis department workers. Low-level experienced workers have shown more negative scores on scales of FOU (Physical Environment Compliance), KÖK(Protective Measures and Rules) and MAGD (Materials, Tools and Equipment Inspection) than others. It is observed that MAGD (Material, Tools and Equipment Inspection) scores of undergraduate graduates are more negative than those of secondary school and high school graduates.

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Occupational Health and Safety, Health workers, University hospital, Work environment, Risks

Tam Metin 314

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.