Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 944-961

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2310


ÇEVRESEL DÜZENLEMELERİN TARIM İHRACATINA ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ YAKLAŞIMI

SEDA ÖZKUL, MEHMET ÇINAR

Çevre politikalarının uygulanması sürdürülebilir çevre için önem ifade etmektedir. Verimi arttırma amacıyla kullanılan pestisit, suni gübre ve tarım ilacı gibi faktörlerin kontrolsüzce kullanımı çevreye ciddi zararlar vermektedir. Çevresel düzenlemeler yardımıyla verim arttırıcı bu ürünlerin kullanımına çeşitli kısıtlamalar getirilebilmektedir. Ayrıca tarımsal araziler tam kapasitede altında kullanılsa dahi bu araçların önerilen düzeylerin üzerinde kullanımı veriminde artışa sebebiyet verebilmekte, bu durum çiftçileri de aşırı kullanıma teşvik edebilmektedir. Fakat çevresel düzenlemeler ile bu unsurların kullanım miktarının kısılması tam kapasite kullanımına teşvik edici olabilir ve maddi kayıp sağlamadan aynı oranda üretim elde edilmesi sağlanabilmektedir. Ülkelerin uyguladıkları çevresel düzenlemelerin katılıkları farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık çevre politikalarının tarım ihracatına etkisi üzerinde farklı sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Çevre politikalarının tarımsal ihracat üzerindeki etkisi incelemek amacıyla 19 ülke OECD ülkesi ile 2001-2019 yıl aralığındaki verilerle panel veri analizi yapılmıştır. Çalışmada sabit etkiler modeli uygun model olarak belirlenmiştir. Modelin açıklama gücü %46 olarak elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, tarım ihracatı üzerinde çevre performans endeksi, tarımsal işgücü ve toplam faktör verimliliği ile anlamlı ve negatif etki gözlenirken, tarımsal üretici endeksi ve reel döviz kuru ile anlamlı ve pozitif ilişki elde edilmiştir. Ancak büyüme ve pestisit kullanımıyla tarım ihracatı arasında ise anlamlı bir etkiye ulaşılamamıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çevresel düzenlemeler, Tarım ihracatı, Tarımsal üretim, Panel veri, OECD

THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL REGULATIONS ON AGRICULTURAL EXPORT: PANEL DATA APPROACH ON OECD COUNTRİES

Environmental policies are important for a sustainable environment. Uncontrolled use of pesticides, fertilizers, and pesticides increasing efficiency, causes serious environmental damage. Environmental regulations may impose various restrictions on the use of these products. The use of these elements above the recommended level may lead to an increase in efficiency. Reducing the use of these elements through environmental regulations may encourage full capacity use and ensure the same production rate without causing financial loss. The stringency of environmental regulations implemented by countries may vary. This difference may lead to different results on the impact of environmental policies on agricultural exports. A panel data application was made with data from 19 OECD countries and the years 2001-2019 to examine the impact of environmental policies on agricultural exports. In the Study, the fixed effects model was determined as the appropriate model. The explanatory power of the model was obtained as 46%. According to the study results, while a significant and negative effect was observed on agricultural exports with the environmental performance index, agricultural labor force, and total factor productivity a significant and positive relationship was obtained with the agricultural producer index and real exchange rate. However, no significant effect was found between the use of growth and agricultural pesticide agricultural exports.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Environmental Regulations, Agricultural Export, Agricultural Production, Panel Data Analysis, OECD

Tam Metin 65

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.