Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 262-281

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2052


ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜME YÖNELİK İÇERİK FARKINDALIĞININ ÖLÇÜLMESİ

NUR KUBAN TORUN, UFUK ARSLAN

Günümüzde bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve tüketilmesinde hızlı bir büyüme yaşanmaktadır. Teknolojinin üretilmesi, kontrol altında tutulması ve kullanıma sunulması, dijital dönüşüm farkındalığına sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin dijital dönüşüm farkındalığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada, nicel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmada Bilecik ilinde ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere yönelik 14/12/2021-22/02/2022 tarihleri arasında basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle anket uygulanmış ve 1196 öğrenciye ait veri elde edilmiştir. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Analiz sonucunda, 3 faktör, 41 maddeden oluşan Dijital Dönüşüm İçerik Farkındalığı Ölçeği elde edilmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri ilçe, cinsiyet, yaş, sınıf, okul türü, program, alan/dal, bölüm, tablet/telefon/bilgisayar kullanımı ve süresi, bilgi kaynağı, faaliyet ve etkinliklerden haberdar olma durumuyla ilgili hipotezler sınanmıştır. Ayrıca, ortaöğretim öğrencilerindeki içerik farkındalığı demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği alt amaç olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, cinsiyet, yaş ve öğrencilerin tablet/telefon/bilgisayar kullanımına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmemiş olup; ilçe, sınıf seviyesi, okul türü, program türü, alan/ dal türü, bölüm, tablet/ telefon/ bilgisayar kullanım süresi, bilgi edinme kaynakları ve faaliyet ve etkinliklerden haberdar olma durumuna göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ortaöğretim, Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0, Ölçek Geliştirme, Faktör Analizi

MEASURING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' CONTENT AWARENESS FOR DIGITAL TRANSFORMATION

Today, there is a rapid growth in the production and consumption of information and technology. The production, control and usage of technology are carried out by people with digital transformation awareness. In this study, it was aimed to reveal the digital transformation awareness of secondary school students. Quantitative research approach was used in the study. In the research, a questionnaire was applied between 14/12/2021-22/02/2022 by simple random sampling method to secondary education in Bilecik and data of 1196 students were obtained. Factor analysis and structural equation modeling were used in the statistical evaluation of the data. As a result of the analysis, the Digital Transformation Content Awareness Scale consisting of 3 factors and 41 items was obtained. The hypotheses about the students' district, gender, age, class, school type, program, field/branch, department, tablet/phone/computer use and duration, information source, being aware of activities and activities were tested. In addition, whether the content awareness of secondary school students differs according to demographic characteristics was determined as a sub-objective. As a result of the study, no statistically significant difference was found according to gender, age and students' tablet/phone/computer use; It has been determined that there was a significant difference according to the district, grade level, school type, program type, field / branch type, department, tablet / phone / computer usage time, information sources and being aware of activities and activities.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Secondary Education, Digital Transformation, Industry 4.0, Scale Development, Factor Analysis

Tam Metin 175

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.