Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1025-1041

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2370


DUYGUSAL ZEKÂ VE ALGILANAN STRESİN EKİP KAYNAK YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: UÇUŞ OKULLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

ALPER BAHADIR DALMIŞ, FİRDEVS DİDEM GÖÇMEN, NUSRET MEMİŞ

Küreselleşmenin yarattığı etkiyle birlikte örgütler yapılarında önemli değişikliklere gitmekte, rekabetçiliklerini artırmak için mevcut kaynaklarını bu doğrultuda gözden geçirmektedir. Örgütlerin amaçlarına ulaşmasında sahip oldukları kaynaklar arasında en etkili olan insan faktörüdür. İnsan faktörü, örgütlerin rakiplerinden ayrışmasını sağlayan bir unsurdur. Bu nedenle örgütler insan kaynağına ve insan kaynakları yönetimine büyük önem vermekte ve yatırım yapmaktadır. Havacılık sektörü, teknolojik ve operasyonel gelişmelerin yanı sıra küresel değişimlerin hızla etkisini hissettirdiği dinamik bir ortamda faaliyet göstermektedir. Değişimin sürekliliği, havacılık ekiplerinin etkin bir şekilde koordine olmalarını ve zorlu durumlarla başa çıkmalarını sağlamak adına ekip kaynak yönetimi gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu çalışmada, havacılık sektöründe, duygusal zekâ ve algılanan stresin ekip kaynak yönetimi üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, duygusal zekâ, algılanan stres ve ekip kaynak yönetimi tanımlanarak, bu kavramları oluşturan boyutlar açıklanmış, boyutlar arasındaki ilişkiler tanımlayıcı istatistiksel analizler ile ortaya konulmuştur. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de havacılık sektöründe faaliyet gösteren özel uçuş okullarında eğitim alan öğrenciler oluşturmaktadır. Uçuş okullarında eğitim gören öğrencilerin, ekip kaynak yönetimini başarılı bir şekilde yürütmelerinin, havacılık sektöründe yer alan işletmelerin verimlilik ve etkinlik düzeylerini etkileyeceği değerlendirilmektedir. Sonuç olarak duygusal zekâ ve algılanan stresin, ekip kaynak yönetimi ve alt boyutları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Duygusal Zekâ, Algılanan Stres, Ekip Kaynak Yönetimi, Sivil Havacılık

THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERCEIVED STRESS ON TEAM RESOURCE MANAGEMENT: A STUDY ON FLIGHT SCHOOLS

With the impact of globalization, organizations are undergoing significant changes in their structures, reviewing their existing resources in order to increase their competitiveness. Among the resources that organizations possess to achieve their goals, the most effective one is the human factor. The human factor stands out as a key element that enables organizations to differentiate themselves from their competitors. Therefore, organizations place great importance on human resources and invest in human resource management. The aviation sector operates in a dynamic environment where technological and operational developments, along with rapid global changes, are keenly felt. The continuity of change emphasizes the necessity of team resource management for aviation teams to coordinate effectively and cope with challenging situations. In this study, the impact of emotional intelligence and perceived stress on team resource management in the aviation sector has been examined. For this purpose, emotional intelligence, perceived stress, and team resource management were defined, and the relationships between these dimensions were elucidated through descriptive statistical analyses. The sample of the study consists of students receiving education in private flight schools operating in the aviation sector in Turkey. The successful execution of team resource management by students in flight schools is evaluated to affect the productivity and efficiency levels of companies operating in the aviation sector. As a result, it is observed that emotional intelligence and perceived stress have a statistically significant effect on team resource management and its sub-dimensions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Emotional Intelligence, Perceived Stress, Team Resource Management, Civil Aviation

Tam Metin 76

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.