Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1875-1894

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2172


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE ULAŞMADA BİR ARAÇ OLARAK ADLİ MUHASEBE

ENGİN BOZTEPE

Bu makale, adli muhasebenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada oynadığı rolü ele almaktadır. Adli muhasebe, şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkili kaynak yönetimi sağlayarak ülkelerin çeşitli ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Finansal usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların tespiti ve önlenmesi için adli muhasebe önemli bir araç sağlar. Sağlam adli muhasebe prosedürleri, mali yönetişimi geliştirmek, riskleri azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için kullanılabilir.

Birleşmiş Milletler, yoksulluğun azaltılması, cinsiyet eşitliği, iklim eylemi ve sorumlu tüketim ve üretim gibi hedefleri içeren 17 hedef belirlemiştir. Adli muhasebe, bu hedeflere doğrudan katkıda bulunarak finansal tutarsızlıkları ortaya çıkarır, yasadışı finansal akışları belirler ve etik iş uygulamalarını teşvik eder. Ayrıca, adli muhasebe teknikleri politikaların, programların ve projelerin etkinliği hakkında değerli bilgiler sunarak ilerlemenin ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Adli muhasebe, kanıta dayalı karar verme ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik etme konularında da önemli bir rol oynar.

Bu çalışma, adli muhasebenin hedeflere ulaşmada bir katalizör olma potansiyelini vurgulamaktadır ve standartlaştırılmış uygulamaların geliştirilmesi için işbirliği gerekliliğini vurgular. Paydaşlar, adli muhasebenin gücünden faydalanarak finansal bütünlüğü güçlendirebilir ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek daha adil ve dirençli bir geleceğe katkıda bulunabilirler.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Adli Muhasebe, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Hesap Verebilirlik, Yolsuzluk, Kaynak Yönetimi

FORENSIC ACCOUNTING AS A TOOL FOR ACHIEVING THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

This paper addresses the role forensic accounting plays in achieving the United Nations Sustainable Development Goals. Forensic accounting helps countries tackle various economic, social and environmental challenges by providing transparency, accountability and effective resource management. Forensic accounting provides an important tool for the detection and prevention of financial irregularities and corruption. Sound forensic accounting procedures can be used to improve financial governance, reduce risks and promote sustainable development.

The United Nations has set 17 goals, including targets such as poverty reduction, gender equality, climate action and responsible consumption and production. Forensic accounting contributes directly to these goals, uncovering financial discrepancies, identifying illicit financial flows and promoting ethical business practices. In addition, forensic accounting techniques provide valuable information on the effectiveness of policies, programs and projects, enabling progress to be measured and evaluated. Forensic accounting also plays an important role in promoting evidence-based decision making and a culture of accountability.

This research highlights the potential for forensic accounting to be a catalyst for achieving goals and emphasizes the need for collaboration to develop standardized practices. By harnessing the power of forensic accounting, stakeholders can strengthen financial integrity and contribute to a more equitable and resilient future by supporting sustainable development.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Forensic Accounting, Sustainable Development Goals, Accountability, Corruption, Resource Management

Tam Metin 206

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.