Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 796-812

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2373


YENİ BİR ÇIĞIR AÇMAK: AFRİKA BİRLİĞİ'NİN GELECEK 10 YILDA İKLİM DİRENCİNE YÖNELİK ÖNCÜ YAKLAŞIMI

NAZLI YÜCEL BATMAZ(K Y), ABDUL MALIK ABDULAI

İklim değişikliği, Afrika kıtasının bu krize çok az katkısı olmasına rağmen, Afrika'nın sürdürülebilir kalkınması için bir tehdit oluşturmaktadır. Afrika Birliği (AfB), bu zorluğun üstesinden gelmek için 2022-2032 hedefleri doğrultusunda İklim Değişikliği ve Dirençli Kalkınma Stratejisi'ni benimsemiştir. COVID-19 salgınının katalize ettiği Yeşil İyileşme Eylem Planı üzerine inşa edilen bu strateji, uluslararası anlaşmalar ve Afrika öncelikleriyle uyumlu şekilde kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu Strateji; hükümetler, kuruluşlar ve topluluklar arasında ortaklıkları teşvik etmektedir. Afrika kıtasını sahiplenmeyi vurgulayan ve işbirliğine işaret eden Strateji, iklim değişikliği konusunda dayanıklılık oluşturmaya ve azaltım potansiyeline öncelik vermektedir. Plana dört stratejik eksen yön vermektedir: Politika ve yönetişimin güçlendirilmesi, kaynak temelli endüstriler, iklim okuryazarlığının entegrasyonu ve sosyal eşitliğin teşviki. Strateji, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması gibi küresel politik açılımlarla uyumlu hedefler belirlemektedir. Ancak uygulama konusunda beliren zorlukları da dikkat çekicidir. Dolayısıyla Strateji’yi eyleme dönüştürmek için somut metodolojiler, uygulama mekanizmaları ve kaynak seferberliği zorunludur. Zira AfB’de üye devletler arasındaki parçalı uygulama, engellerin aşılması ve tek tip ilerlemenin sağlanması için senkronize çabalara duyulan ihtiyacın altını çizerek risk oluşturmaktadır. Üye devletlerin kararlılığı başarı için hayati öneme sahiptir ve bölgesel organların ve devlet dışı aktörlerin koordineli çabalarını ve desteğini gerektirir. İzleme ve değerlendirme mekanizmaları, iklim değişikliği konusunda ilerlemenin izlenmesi ve stratejilerin iyileştirilmesi açısından vazgeçilmezdir. Strateji’nin hedeflerini gerçekleştirmek için hem iç hem de dış mali destek kritik önem taşımaktadır ve Afrika hükümetleri ile uluslararası fon kuruluşları arasında işbirliğini gerektirmektedir. Afrika Birliği'nin 2022-2032 İklim Değişikliği Stratejisi, Afrika'da iklim direncini ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletme konusunda umut vaat etmektedir. Ancak Strateji’nin başarısı, üye devletlerin kararlılığına, mali desteğine, etkin izleme mekanizmalarına ve koordineli uygulama çabalarına bağlıdır. Afrika Birliği, bu temel faktörleri ele alarak kıtayı sürdürülebilir, müreffeh ve iklim değişikliğine dirençli bir geleceğe doğru ilerletebilir. Bu çerçevede hazırlanan çalışmanın amacı Afrika Birliği'nin iklim değişikliği krizine karşı çözüm yollarını ortaya koyabilmektir. Literatür taraması yöntemiyle hazırlanan bu çalışma sonucunda; Afrika Birliği'nin iklim kriziyle mücadele stratejilerinin etkin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İklim değişikliği, uyum ve azatım, iklim stratejisi 2022-2032, afrika birliği

BREAKİNG NEW GROUND: THE AFRİCAN UNİON'S PİONEERİNG APPROACH TO CLİMATE RESİLİENCE İN THE NEXT DECADE

Climate change poses a profound threat to Africa's sustainable development, despite the continent's minimal contribution to the crisis. To tackle this challenge, the African Union (AU) has adopted a pioneering Climate Change and Resilient Development Strategy for 2022-2032. This strategy, built upon the Green Recovery Action Plan catalyzed by the COVID-19 pandemic, offers a comprehensive framework aligned with international agreements and African priorities. The strategy emphasizes African leadership and ownership, fostering partnerships across governments, organizations, and communities. It prioritizes resilience-building, adaptation, and leveraging Africa's potential for mitigation, while promoting social inclusion and equity. Four strategic axes guide the plan: policy and governance strengthening, resource-efficient industries, climate literacy integration, and social equity promotion. While the strategy sets ambitious goals aligned with global frameworks like the UN's Sustainable Development Goals and the Paris Agreement, implementation challenges loom large. Concrete methodologies, implementation mechanisms, and resource mobilization are imperative for translating strategy into action. Member states' commitment is vital for success, necessitating coordinated efforts and support from regional bodies and non-state actors. Monitoring and evaluation mechanisms are integral for tracking progress and refining strategies. By developing results frameworks and ensuring data quality control, the AU can assess effectiveness and identify areas for improvement. Fragmented implementation among member states poses a risk, highlighting the need for synchronized efforts to overcome barriers and achieve uniform progress. Financial support, both internal and external, is critical for realizing the strategy's objectives, necessitating collaboration between African governments and international funding agencies. The AU's Climate Change Strategy for 2022-2032 holds promise for advancing climate resilience and sustainable development in Africa. However, its success hinges on member states' commitment, financial backing, robust monitoring mechanisms, and coordinated implementation efforts. By addressing these key factors, the AU can propel Africa towards a sustainable, prosperous, and climate-resilient future. The study aims to elucidate the African Union's approaches to combating climate change. Employing a literature review methodology, it delineates the African Union's role in addressing climate change for the first time. It identifies that the strategies developed by the African Union, which include formulating action plans and devising strategies, are effective in adapting to and mitigating climate change.This research, conducted through a comprehensive literature review method, concludes that the strategies implemented by the African Union to address the climate crisis have proven to be effective.

Anahtar Kelimeler (Keywords): climate change, adaptation and mitigation, climate strategy 2022-2032, african union

Tam Metin 74

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.