Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 583-597

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2025


ÖRGÜT İÇİNDE LİDER İZLEYEN UZAKLIĞI: GENEL BAKIŞ VE ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

TUĞBA YAŞİN, CEM HARUN MEYDAN

Örgütlerin büyümesi ve teknolojik gelişmeler lider ve izleyenlerinin daha geniş bir alanda çalışmalarına ve uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Bu uzaklık izleyenlerin lider ile ilgili algılarını değiştirmekte ve örgüt içi ilişkileri etkilemektedir. Lider izleyen uzaklığı konusunda yapılan çalışmaların arttığı görülürken Türkiye’deki çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada kavramın kuramsal alt yapısı verilerek endüstri/örgüt psikolojisi çalışmalarında ölçüm aracı olarak kullanılabilecek lider izleyen uzaklığı ölçeğinin Türkçe geçerlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda orijinal ölçek Türkçeye uyarlanmış, ölçeğin iç tutarlılığı test edilmiş, uyarlanan ölçek için iki farklı örneklemden toplanan verilerle keşfedici ve doğrulatıcı faktör analizi ve ölçüt bağımlı geçerlilik çalışması yapılmıştır. Sonuçta ölçeğin üç boyutlu yapısı ile Türkçe kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lider izleyen uzaklığı, fiziksel mesafe, sosyal mesafe, ilişkisel mesafe, ölçek, geçerleme çalışması

LEADER FOLLOWER DISTANCE WITHIN THE ORGANIZATIONS: OVERVIEW AND SCALE ADAPTATION STUDY

The growth of organizations and developments in the technology causes leaders and followers work in wider areas and brings distance between them. This distance is effecting the perceptions of the followers about the leader and intra-organizational relations. Despite its importance, leader follower distance studies in Turkey are scarce. In this study, after giving the theoretical framework of leader follower distance, Turkish version of the leader follower distance scale, which can be used as a measurement tool in industrial/organizational psychology studies, has been validated. The study includes adapting the original scale to Turkish, testing internal consistency; performing exploratory and confirmatory factor analysis and doing criterion-dependent validity study with data collected from two samples. As a result, three-dimensional structure of the scale was validated to be used in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Leader-follower distance, physical distance, social distance, relational distance, scale, validation study

Tam Metin 188

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.