Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 993-1007

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2386


TÜRKİYE’DEKİ KOBİ’LERİN BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNE ADAPTASTASYONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

BAHAN YENİLMEZ

Türkiye’de 2020 verilerine göre yaklaşık 3,2 milyon KOBİ bulunmaktadır ve bu işletmeler yaklaşık 11,5 milyon kişiyi istihdam etmektedir. Bu yönüyle KOBİ’ler Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kripto para birimlerine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle bu makale, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında kripto para birimi ödemelerini benimseme niyetini etkileyen iç ve dış faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, blockchain teknolojisine ilişkin KOBİ’leri görüşleri ve blockchain teknolojisini benimsenmesine etki eden faktörler ile blockchain teknolojisinin benimsenmesi arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının incelemesi gayesiyle ilişkisiz ölçümlerde tek yönlü varyans analizi, t testi,  ve çoklu karşılaştırmalar içinse LSD testi kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda; ortaya atılan hipotezlerin tamamının desteklendiği görülmektedir. Yapılan çalışmanın sonucunda; Blockchain Teknolojilerine ilişkin adaptasyon ile demografik değişkenlerden şirket türü, firmaların faaliyet gösterdiği sektör ve  firma yaşı ile aralarında herhangi anlamlı bir ilişkinin olmadığı;  fakat blockchain teknolojilerini gelecekte kullanma isteği ve çalışılan banka türü ile adaptasyon arasında anlamlı bir farklılığın olduğu; yenilikçilik ve özyetertlilijk değişkenleriyle aralarında istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü fakat zayıf bir ilişkinin bulunduğu; stratejik yönelim, sosyal etki, algılanan fayda ve algılana kullanım kolaylığı değişkenleriyle aralarında ise istatistiksel açıdan anlamlı pozitif ve güçlü bir ilişkinin bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Blockchain; Kobilerin Blockchain Teknoloji Adaptasyonuna İlişkin Görüşleri, Blockchain Teknolojisine Adaptastasyon, KOBİ’ler, Türkiye

VIEWS OF SMES IN TURKEY ON ADAPTATION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

According to 2020 data, There are about 3,2 million SMEs in Turkey; and these enterprises employ about 11,5 million people. Therefore, SMEs are very importan for Turkey's economy. As well as all over the World, interest in the crypto currency is increasing every day in Turkey.  Therefore, this article aims to examine the internal and external factors that influence the intention to adopt cryptocurrency payments among SME’s. In this study, one-way analysis of variance test for unrelated measurements, t-test, and LSD test for multiple comparisons were used to examine whether there is a significant relationship between SMEs views on blockchain technology and the factors affecting blockchain technology adoption. As a result of the study; It has been determined that there is no significant relationship between the adaptation of Blockchain Technologies and demographic variables such as company type, sector in which the companies operate and company age; except the desire to use blockchain technologies in the future and the type of bank used. There is a statistically significant and positive but weak relationship between the innovation and self-efficacy variables; and  there is a positive and strong relationship between strategic orientation, social impact, perceived usefulness and perceived ease of use variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Blockchain; SME’s View On Blockchain Technology Adoption Behavior; Adaptatıon Of Blockchaın Technology; SME’s; Turkey

Tam Metin 71

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.