Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2494-2505

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2256


EV İŞÇİLİĞİ EKSENİNDE KADIN EMEĞİ: ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

KÜRŞAT TUTAR

Ev işçiliği, iş hayatının önemli bir alanını meydana getiren ve çalışanların kendi evlerinde veya işverenlerin evlerinde gerçekleştirdiği faaliyetleri ifade eder. Bu tür işler çoğunlukla ev dışında gerçekleştirilen geleneksel iş kollarından farklıdır ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınlar arasında sıklıkla görülmektedir. Ev işçiliği, esnek çalışma saatleri ve işi evin rahatlığında gerçekleştirme olanağı gibi avantajlar oluştursa da çalışanlar için bir birçok zorluğu ve sıkıntıyı da beraberinde getirmektedir. Ev işçiliği çalışanlara iş ve özel hayat arasında bir belirsizlik oluşturur. İşler evde yapıldığı için çalışma saatlerinde belirli bir düzen yoktur. Ayrıca ev işçiliğinde iş, evin işinin bitmesine odaklı bir çalışma olduğu için fazla mesai kavramı üzerinden tartışılmaktadır. Ev işçiliği gelişmekte olan ülkelerde genellikle karşımıza kadın işgücü olarak çıkmaktadır. Özellikle Türkiye'de ev işçiliğinde çalışan işçilerin sosyal güvenlik yoksunluğu, ücret düşüklüğü, çalışma ortamı ve saatleri, örgütlenme, iş sağlığı ve güvenliği konuları gibi çalışma hayatı kapsamında birçok alanda önemli sorunları bulunmaktadır. Bu çalışma ev işçiliği ve Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışan kadın istihdamının sorunları hakkında tartışma ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmanın amacı ev hizmetlerinde çalışan kadın işgücünün yaşadığı sorunları ortaya çıkarmak, bu sorunlara ışık tutmak ve yaşanılan zorlukların önüne geçilmesi bakımından öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ev İşçiliği, Ev Eksenli Çalışma, Kadın İşgücü, Kadın Yoksulluğu, Kayıt Dışı İstihdam

WOMEN'S LABOR ON THE AXIS OF DOMESTIC WORK: CHALLENGES AND SEARCH FOR SOLUTIONS

Domestic work refers to the activities that constitute an important area of ​​business life and that the employees perform in their own homes or in the homes of employers. This type of work is different from traditional forms of employment, which are often performed outside the home, and is particularly prevalent among women in developing countries. Although domestic work offers advantages such as flexible working hours and the opportunity to perform work in the comfort of the home, it also brings many difficulties and problems for workers. Domestic work creates uncertainty between work and private life for employees. Since the work is done at home, there is no specific order in working hours. In addition, work in housework is discussed over the concept of overtime, as it is a work focused on the completion of the housework. Domestic work is generally seen as a female labor force in developing countries. Especially in Türkiye, domestic workers have important problems in many areas of working life such as lack of social security, low wages, working environment and hours, organization, occupational health and safety issues. This study aims to present a discussion about domestic work and the problems of women's employment in domestic services in Türkiye. The aim of the study is to reveal the problems experienced by the female workforce working in domestic services, to shed light on these problems and to offer suggestions in terms of preventing the difficulties experienced.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Household Work, Home-Based Work, Women's Labor, Women’s Poverty, Informal Employment

Tam Metin 146

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.