Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 300-318

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2075


GÖÇ VE YOKSULLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDE ORTA DOĞU ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

SERPİL GÜDÜL, SALİH KALAYCI

Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu ülkeleri için 1985'ten 2018'e kadar FMOLS, DOLS, CCR ve çok değişkenli regresyon analizlerini uygulayarak  göç, yoksulluk ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Yapılmış olan FMOLS, DOLS, CCR analizleri neticesinde yoksulluk ile ekonomik kalkınma arasında uzun vadeli bir ilişki olduğu ve ekonomik gelişme ile göç arasında ampirik bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, çok değişkenli regresyon analizi, yoksulluğun ekonomik gelişmeyi olumsuz olarak etkilediğini, ancak göçün bağımlı değişkeni etkilemediğini göstermektedir. Tüm analizlerin sonuçları ampirik olarak birbiriyle uyumludur. Bu tespitler sonucunda göç ve yoksulluk sorunlarını en aza indirmek için uluslararası ilişkiler perspektifinden Orta Doğu ülkelerinin politika yapıcılarına ve yetkililerine bazı önerilerde bulunulmuştur. Özetle, bu öneriler dikkate alındığında, uluslararası göç, Orta Doğu ülkeleri için göçmen işgücü, beyin göçü ve insan sermayesi ithalatı özelliklerini içermektedir. İyi yönetilen göç politikalarıyla göçmen işgücü, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında ve kapsayıcı büyümesinde itici bir güçtür. Sonuç olarak, uygun bir göç yönetişim stratejisinden uzak, tutarsız göç politikaları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sürdürülemez hedeflere dönüşmesine neden olmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Göç, Yoksulluk, Ekonomik Kalkınma, Ortadoğu Ülkeleri.

EXAMINING THE NEXUS AMONG MIGRATION AND POVERTY IN TERMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION FROM MIDDLE EAST COUNTRIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL RELATIONS

The major goal of this study is to ascertain the relationship between migration, poverty and economic development for Middle East countries by performing FMOLS, DOLS, CCR and Multivariate Regression Analyses (MRA) from 1985 to 2018. In this context, according to the results of FMOLS, DOLS, CCR analyses there is a long-term relationship between poverty and economic development, and there is no empirical relationship between economic development and migration. Furthermore, the MRA analysis demonstrates that poverty influences the economic development negatively, but migration does not affect the dependent variable. The results of all analyzes are consistent with each other as empirically. As a result of these findings, some recommendations are given to the policy makers and officials of the Middle East countries from the perspective of international relations in order to minimize migration and poverty problems. In summary, considering these recommendations international migration involves the characteristics of migrant labor, brain drains and human capital imports for Middle East countries. With well-managed migration policies, the migrant workforce is a driving force in the sustainable development and inclusive growth of countries. Otherwise, inconsistent migration policies which are far from an appropriate migration governance strategy cause sustainable development goals to turn into unsustainable goals.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Migration, Poverty, Economic Development, Middle East Countries

Tam Metin 235

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.