Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1

1.
KURUMLARIN STRATEJİK HAREKETİ OLARAK FİLANTROPİ
PHILANTHROPY AS THE STRATEGIC BEHAVIOR OF ORGANIZATIONS
ŞEYMA BAŞBUĞ KAFKAS, HÜSNİYE ÖRS
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2276    Sayfa: 1-16    205

2.
GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE FELDSTEİN-HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ
TESTING THE VALIDITY OF THE FELDSTEIN-HORIOKA HYPOTHESIS IN DEVELOPED AND LESS DEVELOPED COUNTRIES BY PANEL DATA ANALYSIS
TUTKU ÜNKARACALAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2277    Sayfa: 17-36    138

3.
DEĞİŞTİRİLEMEZ TOKENLERİN (NFT) BİTCOİN VE ETHEREUM İLE İLİŞKİSİ: YENİ BİR VARLİK Mİ KRİPTO PARA TÜREVİ Mİ?
THE RELATION OF NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT) WITH BITCOIN AND ETHEREUM: A NEW ASSET OR A DERIVATIVE OF CRYPTO CURRENCIES?
ŞAHNAZ KOÇOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2285    Sayfa: 37-51    113

4.
FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE SERMAYE YAPISI BAĞLANTISINI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN ÖRNEKLER
EXPLORING THE NEXUS OF FIRM SIZE AND CAPITAL STRUCTURE: INSIGHTS FROM THE TURKISH BANKING INDUSTRY
FİKRİ KAPLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2287    Sayfa: 17-36    143

5.
FİNANSAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ TÜRKİYE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?
DOES FINANCIAL DEVELOPMENT INDEX AFFECT TURKEY MACROECONOMIC VARIABLES?
SELÇUK KENDİRLİ , CUMHUR ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2296    Sayfa: 63-74    125

6.
PİYASA BAŞARISIZLIĞI VERSUS KAMU BAŞARISIZLIĞI: KEYNESYEN MÜDAHALECİ DEVLET ANLAYIŞI VE NEO-LİBERAL KALKINMACI DEVLET ANLAYIŞINA CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
MARKET FAILURE VERSUS GOVERNMENT FAILURE: A CRITICAL OVERVIEW OF THE KEYNESIAN INTERVENTIONIST STATE CONCEPT AND THE NEO-LIBERAL DEVELOPMENTALIST STATE CONCEPT IN THE CENTENARY OF THE REPUBLIC OF TURKIYE
ADEM ÜZÜMCÜ, DİLAN ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2299    Sayfa: 75-93    116

7.
DÖNÜŞEN BİR EKONOMİDE TÜRKİYE'DE BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR: 2012-2022 ANALİZİ
MERGERS AND ACQUISITIONS IN TURKEY: AN ANALYSIS FROM 2012-2022 IN A TRANSFORMING ECONOMY
Vildan BAYRAM, OSMAN YILDIRIM, MUSTAFA ÖZYEŞİL, HAVANE TEMBELO
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2300    Sayfa: 94-111    101

8.
EĞİTİM KURUMLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
STRATEGIC HUMAN RESOURCES PLANNING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
AHMET ERTÜRK, YUSUF KARACA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2315    Sayfa: 112-129    107

9.
BÜYÜK VERİNİN PAY FİYATLARINA ETKİSİ: S&P500 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE EFFECT OF BIG DATA ON STOCK PRICES: AN ANALYSIS ON S&P500 COMPANIES
AYNUR KAHYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2325    Sayfa: 130-154    113

10.
AFET YÖNETİMİNDE EMNİYET TEŞKİLATI’NIN ROLÜ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÖRNEĞİ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE POLİCE DEPARTMENT İN DİSASTER MANAGEMENT: THE EXAMPLE OF KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKES
ABDULLAH ÇELİK, OZAN KAVSIRACI, ÖZER ASLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2284    Sayfa: 155-168    102

11.
TÜRKİYE’NİN BRICS PROFİLİNE UYGUNLUĞUNUN ÇEVRESEL PERFORMANS, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE GELİR DÜZEYİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF TURKEY'S FIT TO BRICS PROFILE IN TERMS OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND INCOME LEVEL
UĞUR ARCAGÖK, NECİP DÜNDAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2263    Sayfa: 169-191    95

12.
TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜKŞEHİRLERİN SAĞLIK HİZMETİ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF HEALTH SERVICE EFFICIENCY OF METROPOLITANS IN TURKEY BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD
SEMİH ISLICIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2298    Sayfa: 192-209    113

13.
BORSA DALGALANMALARI, MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER VE YATIRIMCI DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
STOCK MARKET FLUCTUATİONS, MACROECONOMİC INDİCATORS, AND INVESTOR SENSİTİVİTY: THE CASE OF TURKEY
ESENGÜL ÖZDEMİR ALTINIŞIK, MELEK YILDIZ, CANAN DAĞIDIR ÇAKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2323    Sayfa: 210-234    99

14.
BİST’E KOTE ZİNCİR SÜPERMARKET FİRMALARININ MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE BRAND VALUE OF CHAIN SUPERMARKET COMPANIES LISTED ON BIST
MEHMET ARİF TUNCER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2317    Sayfa: 235-250    84

15.
KALIP YARGI VE ÖN YARGIYLA İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME
A REVİEW OF RESEARCH ON STEREOTYPES AND PREJUDİCE
MUHAMMED ZEKİ GÜZ, TUĞBA KILCAN, ONUR GÜLERYÜZ, BAHADIR KILCAN, TURHAN ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2342    Sayfa: 251-270    115

16.
PANDEMİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BORÇLULUK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE PANDEMİC'S IMPACT ON DEBT LEVELS IN DEVELOPİNG COUNTRİES
OKAN TÜNSOY, EMİN AKÇAOĞLU, ÖMER FARUK KOCAMIŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2305    Sayfa: 271-290    89

17.
OTHER ORIENTATION DEĞİŞKENİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
THE EFFECT OF OTHER ORIENTATION ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND A SCALE DEVELOPMENT STUDY
TAYFUN ÖZTÜRK, KERİM ÖZCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2309    Sayfa: 291-306    96

18.
DİJİTALLEŞMENİN VERGİ KAÇIRMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ŞEFFAFLIĞIN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF TRANSPARENCY IN THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON TAX EVASION
CANDAN YILMAZ UĞUR, NACİ TOLGA SARUÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2292    Sayfa: 307-322    104

19.
ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİK DENEYİMİNİN ETKİNLİĞE TEKRAR KATILMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE E-WOM’UN ARACILIK ROLÜ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİNDE ÇOKLU GRUP ANALİZİ
THE MEDIATING ROLE OF E-WOM IN THE EFFECT OF ONLINE EVENT EXPERIENCE ON EVENT REPARTICIPATION: MULTIGROUP ANALYSIS IN STRUCTURAL EQUATION MODELING
ÖZGÜR KAYAPINAR, PINAR YÜRÜK-KAYAPINAR, NESLİHAN CAVLAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2252    Sayfa: 323-347    87

20.
ÖRGÜTSEL İNTİKAM NİYETİNİN ÖRGÜTSEL DIŞLANMAYA ETKİSİNDE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN ARACI ROLÜ
THE MEDİATİNG ROLE OF INTENTİON TO LEAVE WORK İN THE EFFECT OF ORGANİZATİONAL REVENGE INTENTİON TO ORGANİZATİONAL EXCLUSİON
VİLDAN BAYRAM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2231    Sayfa: 348-365    114

21.
YENİ NESİL ÇALIŞAN DAVRANIŞI: SESSİZ İSTİFA
THE NEW GENERATION OF EMPLOYEE BEHAVIOR: QUIET QUITTING
İBRAHİM GÖRMÜŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2319    Sayfa: 366-387    169

22.
Z KUŞAĞI KİŞİLİK TİPLERİNİN İŞ DEĞERLERİNE ETKİSİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF GENERATİON Z PERSONALİTY TYPES ON THEİR WORK VALUES: A RESEARCH ON TEACHERS
GÖNÜL EROĞLU, TUĞÇE ŞİMŞEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2326    Sayfa: 388-412    125

23.
SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN VE BREZİLYA’NIN POLİTİK EKONOMİSİNDE AFRİKA
AFRICA IN THE POLITICAL ECONOMY OF TÜRKİYE AND BRAZIL AFTER THE COLD WAR
CEREN URCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2304    Sayfa: 413-436    82

24.
KOOPERATİFLERDE DIŞ DENETİM
EXTERNAL AUDIT IN COOPERATIVES
EMRAH ERTUGAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2346    Sayfa: 437-454    85

25.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİM SÜRECİNİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ
STRUCTURAL TRANSFORMATİON OF THE SUPERVİSİON PROCESS İN THE TURKİSH EDUCATİON SYSTEM
BAHAR YAKUT ÖZEK, CANSU KARACA AKARSU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2195    Sayfa: 455-467    83

26.
FİNANSAL STRESİN TÜRK BANKACILIK, SİGORTA, FİNANSAL KİRALAMA, FİNANSAL SEKTÖR ENDEKSLERİ VE DÖVİZ PİYASASI ÜZERİNE YAYILMA ETKİSİ
SPILLOVER EFFECT OF FINANCIAL STRESS ON TURKISH BANKING, INSURANCE, LEASING, FINANCIAL SECTOR INDICES AND FOREIGN EXCHANGE MARKET
HÜSEYİN ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2330    Sayfa: 468-487    89

27.
TARİHSEL BAĞLAMI, ÇEŞİTLİLİĞİ, ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE HUKUKİ ÇERÇEVESİ BAĞLAMINDA DİJİTAL PLATFORMLARDA ÇALIŞMA
WORK IN THE DIGITAL PLATFORMS IN THE CONTEXT OF HISTORICAL BACKGROUND, VARIETY OF TASKS, IMPACTS ON WORKERS, AND LEGAL FRAMEWORK
SEVGİ ÇOBAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2334    Sayfa: 488-502    79

28.
N11 ÜLKELERİNDE YAKINSAMA HİPOTEZİ GEÇERLİ Mİ? PANEL FOURİER BİRİM KÖK TESTİ İLE YENİ KANITLAR
IS THE CONVERGENCY HYPOTHESİS VALİD İN N11 COUNTRİES? NEW EVİDENCE WİTH PANEL FOURİER UNİT ROOT TEST
ALİ ALTINER, VİLDAN YAVUZ AKINCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2156    Sayfa: 503-518    85

29.
AİLE YAŞANTISI EĞİTİM PROGRAMI’NIN EBEVEYNLERİN CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMUNA VE EV İÇİ ROL VE SORUMLULUK PAYLAŞIMINA ETKİSİ
THE EFFECT OF FAMILY LIFE EDUCATION PROGRAM ON PARENTS' ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES WITH SHARING DOMESTIC ROLES AND RESPONSIBILITIES
BİRGÜL ÇİÇEK, SİBEL ERKAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2322    Sayfa: 519-535    95

30.
KOBİLERİN İSLAMİ FİNANSA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON SME'S VIEWS OF ISLAMIC FINANCE IN TURKEY: THE CASE OF ANKARA PROVINCE
BAHAN YENİLMEZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2350    Sayfa: 536-551    93

31.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN YEŞİL GİRİŞİMCİLİK: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
GREEN ENTREPRENEURSHIP FOR A SUSTAINABLE FUTURE: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS
İNCİ FATMA KURTULGAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2356    Sayfa: 552-573    99

32.
EŞANLI DENKLEM MODELLERİNDE ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTININ ETKİLERİ VE ALTERNATİF TAHMİNCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
EFFECTS OF MULTICOLLINEARITY IN SIMULTANEOUS EQUATION MODELS AND COMPARISONS OF ALTERNATIVE ESTIMATORS
FULYA GEZER, H.ALTAN ÇABUK, HÜSEYİN GÜLER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2351    Sayfa: 574-595    90

33.
LİDERİN FEDAKARLIK DAVRANIŞLARI: ÇALIŞANLARIN EKSTRA-ROL DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME AÇISINDAN İNCELENMESİ
LEADER'S SELF-SACRIFICE: AN INVESTIGATION IN TERMS OF EMPLOYEES EXTRA-ROLE BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION
HAŞİM CÜCE, SEMRA GÜNEY, SELİN METİN CAMGÖZ, EREN MİSKİ AYDIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2361    Sayfa: 596-616    113

34.
MUHASEBEDE ETİK KONUSUNDA YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW OF PUBLISHED STUDIES ON ETHICS IN ACCOUNTING
D. ALİ KIZILYALÇIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2349    Sayfa: 617-643    107

35.
İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ KAVRAMI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON THE CONCEPT OF WORKPLACE INCIVILITY
ESRA SİPAHİ DÖNGÜL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2272    Sayfa: 644-665    128

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.